ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА СА АСПЕКТА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

  • Никола Јасика
Ključne reči: ланци снабдевања, дигитална трансформација, делфи техника, правци развоја

Apstrakt

У оквиру рада анализирају се могући правци развоја ланаца снабдевања са аспекта дигиталних трансформација у будућности. Први део рада односи се на теоријске поставке и истраживачке студије које се баве визијама развоја, док се у другом делу предствља могућа методологија за процену развоја логистике у Републици Србији која се базира на Делфи техници као методи квалитативних предвиђања.

Reference

[1] Николичић С.,Стојановић Ђ.,Масларић М.: Основи логиситке: принципи, системи и процеси, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2016.
[2] Vallance P.: A time of unprecedented change in the transport system, Government Office for Science, 2019.
[3] https://www.startus-insights.com/logistics-industry/
[4] Straube F.,Lisa Junge A.,Verhoeven P.,Reipert J.,Mansfeld M.: Pathway of Digital Transformation in Logistics, Technische Universität Berlin, 2019.
[5] Kerna, J.Wolff P.: The digital transformation of the automotive supply chain – an empirical analysis with evidence from Germany and China: Case study contribution to the OECD TIP Digital and Open Innovation project, 2019.
[6] Heutger, M.,Kückelhaus M.: Logistics Trend Radar Delivering insight today, creating value tomorrow version 2018/19, Bonn, 2019
[7] Grime,M.,Wright, G.:Delphi metod, 2016
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo