UTVRĐIVANjE UTICAJA PARKIRANjA NA TROŠKOVE VOZILA NA RASKRSNICAMA U NOVOM SADU

  • Dušan Krajinović
Ključne reči: Parkiranje, raskrsnice, vremenski gubici, troškovi

Apstrakt

Analizom uticaja parkiranja na tokove u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci izabranih bulevara u Novom Sadu, koji po smeru imaju više od jedne saobra­ćajne trake za kretanje vozila, utvrđene su vrednosti izgubljenog vremena za vozila u krajnjoj desnoj traci i napravljen je troškovni model za saobraćajnice na kojima postoji i na kojima ne postoji parkiranje. Vršeno je poređenje dobijenih rezultata sa onim što je  predviđeno po HCM-u i dat je uporedni prikaz istih.

Reference

[1] [1] https://www.scribd.com/doc/13134881/t-2-Regulisanje-Saobracajnih-Tokova. [Poslednji pristup 8. Avgust2019].
[2] http://www.vtmsts.edu.rs/index.php/materijal/category/180-regulisanje-i-projektovanje-saobracaja?download=2953:regulisanje-i-projektovanje-saobracaja-skripta
[3] www.vtsnis.edu.rs
[4] www.zurbnis.rs/zakoni/Zakon_o_javnim_putevima
[5] High Capacity Manual 2010 – HCM
[6] Kuzović, Lj., Bogdanović V., Teorija saobraćajnog toka, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.
[7] Kuzović, Lj. Kapaciteti i nivo usluge drumskih saobraćajnica, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd 2000.
[8] Tihomir, Đorđević, Regulisanje saobraćajnih tokova svetlosnom signalizacijom. Beograd: s.n.,1997.
[9] Bogdanović V. Vrednovanje projekata Priručnik sa predavanja, Novi Sad, 2012
[10] Jelena Simćević- Doktorska disertacija
Objavljeno
2021-04-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo