IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE NA LOKALITETU OPŠTINE KANJIŽA

  • Nevena Pantić
  • Srdjan Kolaković
Ključne reči: Navodnjavanje veštačkom kišom, centar pivot mašine

Apstrakt

Predmet ovog rada je izrada Idejnog projekta sistema navodnjavanja na lokalitetu opštine Kanjiža. Ovo podrazumeva definisanje količine vode potrebne za navodnjavanje, odabir najoptimalnijeg sistema zalivanja, definisanje tehničkih elemenata, hidrauličku analizu sistema i cenu predviđenih radova.

Reference

[1] Prof. Dr Srđan Kolaković: ,,Sistemi za navodnjavanjeʼʼ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[2] EPANET 2.0 – uputstvo za upotrebu
[3] Dr Dimitrije Avakumović: “Hidrotehničke melioracije - Navodnjavanje” Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
[4] Dr Slaviša Trajković: “Metode proračuna potreba za vodom u navodnjavanju”, Univerzitet u Nišu, Građevinsko – arhitektonski fakultet.
[5] Dr Marko V. Ivetić: “Računska hidraulika, Tečenje u cevima”, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Objavljeno
2021-04-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo