УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОЧЕТНИМ ФАЗАМА МАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА

  • Бојана Суботић
  • Владимир Мученски
Ključne reči: ризик, методологија управљања пројектним ризицима, инфраструктурни пројекти

Apstrakt

Један од основних елемената управљања пројектима јесте управљање ризиком пројекта, узимајући у обзир да ризици могу негативно да утичу на успешност реализације пројекта тако што неће бити остварен у задатом временском року, са одређеним квалитетом или у планираном буџету. Инфраструктурни пројекти у Србији врше се на основу захтева и услова инвеститора па је веома важно остварити квалитетно управљање пројек­том, с обзиром да се ради о трошењу јавних финан­сијских средстава и о објектима који имају значајну улогу у развоју града, животне средине и друштва.

Reference

1. Авлијаш Горан, Авлијаш Радослав, Управљање пројектом, Универзитет Сингидунум, Београд, 2018.
2. Видаковић Држислав, Мјере за одржавање прихватљивог ризика код реализације грађевинских пројеката, Грађевински факултет, Осијек.
3. Ивковић Бранислав, Поповић Жељко, Управљање пројектима у грађевинарству, Грађевинска књига, Београд, 2005.
4. Коругић Сандра, мастер рад: Управљање ризицима грађевинских пројеката, Нови Сад, 2018.
5. Микић Миљан, докторска дисертација: Управљање ризицима при изградњи капиталних инфраструктурних објеката у циљу побољшања њихове одрживости, Београд, 2015.
6. Митровић Светлана, Ризици при реализацији инфраструктурних пројеката, стручни чланак, УДК:624.001.891.7.
7. Петровић Дарко, докторска дисертација: Модел за управљање ризицима у пројектима реконструкције градских тргова у Србији, Београд, 2017.
8. Ћировић Горан, Управљање инвестицијама, Висока грађевинско–геодетска школа, Београд, 2015.
9. Церић Анита, Марић Тамара, Одређивање првенства при управљању ризицима грађевинских пројеката, Грађевинар 63, 2011
Objavljeno
2021-04-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo