ANALIZA I PRIMENA BAGERA REFULERA PRI IZMULJENJU KANALA OSNOVNE KANALSKE MREŽE HIDROSISTEMA DUNAV-TISA-DUNAV

  • Nikola Stepanović
Ključne reči: Izmuljenje kanala, Bager refuler, Analiza troškova

Apstrakt

U ovom radu opisana je analiza i primena bagera refulera pri izmuljenju kanala Dunav-Tisa-Dunav, prikazane su tri osnovne tehnologije izmuljenja : klasično izmuljenje, izmuljenje pomoću resuspenzije materijala sa dna i specijalne tehnike izmuljenja. Cilj rada na izmuljenju je uklanjanje kontaminiranog mulja iz Kanala korišćenjem rentabilne i brze metode. Da bi se ovo postiglo, mora da se definiše takva strategija izmuljenja koja predstavlja najefikansiju kombinaciju raspoloživih ili novih materijala sa fizičkom i geografskom situacijom u i oko Kanala.

Reference

[1] M.Trivunić, Z.Matijević, "Tehnologija i organizacija građenja-praktikum", Fakultet
tehničkih nauka u Novom Sadu, 2009. Godina
[2] Normativi i standardi u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd 1999. Godina
[3] Uređenje vodotoka, Dr Marina Babić Mladenović
[4] Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom izmuljivanja, deponovanja i remedijacije sedimenta kanala Vrbas – Bezdan u Vrbasu km 0+000 do km 6+000
[5] www.royalihc.com
Objavljeno
2021-03-30
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo