PROCENA STANJA, ENERGETSKA SANACIJA I DOGRADNJA ZELENOG KROVA UPRAVNE ZGRADE KOMPANIJE VEGA D.O.O. U VALJEVU

  • Uroš Tomić
Ključne reči: Procena stanja, energetska efikasnost, sanacione mere, pasivne kuće

Apstrakt

Rad se sastoji iz dve međusobno neza­visne celine. Prvi deo rada predstavlja teorijsko istraži­vački deo sa temom „Pasivne kuće-zgrade“, gde je opisan sam pojam pasivne kuće, principi primene, najbitnije osobine, sistem projektovanja, veza sa ekonomijom. U drugom delu rada izvršen je vizuelni makroskopski pregled objekta, sa ciljem utvrđivanja postojećeg stanja. Za objekat je urađen proračun energetske efikasnosti. Na osnovu ovog proračuna i vizuelnog pregleda konstrukcije, date su sanacione mere koje povećavaju trajnost objekta, energetsku efikasnost, kao i njegovu usaglašenost sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Reference

[1] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 61/2011, Beograd
[2] Malešev M., Radonjanin V.: Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[3] V. Radonjanin, M. Malešev: Sanacija betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[4] Malešev M., Radonjanin V.: Materijali u građevinarstvu, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[5] Inženjerska komora Srbije: Predavanja za obuku o energetskoj efikasnosti zgrada, Beograd, 2012.
[6] „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 71/94
[7] https://www.knaufinsulation.rs/proizvodi - Podaci o kamenoj mineralnoj vuni
[8] Građevinska direkcija Srbije – “Pasivne kuće”
Objavljeno
2021-03-30
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo