ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПОСТАВНИЦЕ

  • Горан Филиповић
Ključne reči: Санација, Дефекти, Оштећења, Процена стања, Плувиа Геберит

Apstrakt

У раду је извршена процена стања армирано-бетонске конструкције зграде централне поставнице железничке станице Земун са циљем ње­не санације. На основу детаљне анализе регистрова­них оштећења, предложене су одговарајуће санаци­оне мере, који укључују конструктивну и неконструк­тивну санацију објекта. Како је један од главних узрока оштећења објекта неадекватно одводњавање кровова, у раду је детаљније описан Плувиа Геберит систем кишне канализације, као једна од могућности за решење тог проблема.

Reference

[1] Радоњанин В., Малешев М. – Трајност и процена стања бетонских конструкција (скрипта), ФТН Нови Сад, 2014.
[2] Радоњанин В., Малешев М. – Санација бетонских конструкција (скрипта), ФТН Нови Сад, 2010.
[3] Пројекат уклањања објекта – Стамбено насеље Краљево, Ваљево 2016.
[4] Правилник за грађевинске конструкције, „Сл. гласник РС“, бр. 89/2019 и 52/2020
[5] Продановић Душан – Механика флуида за суденте грађевинског факултета, Београд, 2013.
[6] „Tower 7.0“ – Упутство за рад са програмом
[7] „ArmCAD 2005“ – Упутство за рад са програмом
[8] www.geberit.rs
[9] www.knaufinsulation.com
[10] srb.sika.com
[11] www.google.com
Objavljeno
2021-03-29
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo