ХИДРАУЛИЧКА АНАЛИЗА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

  • Вељко Вукашиновић
  • Матија Стипић
Ključne reči: Канализација употребљених вода, Пречистач отпадних вода, Димензионисање цевовода и црпних станица, Хидрауличка анализа

Apstrakt

У раду је изложено решење одвођења употребљених вода Општине Пријепоље до постројења за пречишћавање отпадних вода. Ради се о примеру канализационог система где се због топографије терена јављају велике дубине укопавања цеви и потреба за уградњом црпних станица. Хидрауличка анализа одвођења отпадних вода са предметног подручја извршена је преко програмског пакета EPA SWMM 5.1.

Reference

[1] Просторни план Општине Пријепоље
[2] Хајдин Георгије: Механика флуида књига прва Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, Београд, 2002
[3] Писана предавања: доц. др Матија Стипић, Комунална хидротехника, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2016
[4] SWWM5- uputstvo za upotrebu
Objavljeno
2021-03-28
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo