СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈA ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ – ГАРАЖА

  • Ненад Драгин
Ključne reči: Аутоматска спринклер инсталација, заштита од пожара, пројекат спринклер инсталације гараже стамбеног објекта

Apstrakt

У раду је приказан пројекат ауто­матске спринклер инсталације за гашење пожара водом за подземну гаражу стамбеног објекта. Де­таљно је описан принцип рада инстала­ције као и њене предности приликом уградње. У раду се водило следећим битним чињеницама приликом одабира аутоматског стабилног система за гашење пожара: битно узети у обзир намену предметног објекта као и класу пожарне опасности, ватроот­порност грађевинских елемената, уређаје за гашење пожара, сигурне методе рада и добру организацију.

Reference

[1] Инсталације за гашење пожара; З.Секуловић, М.Дамановић, М.Богнер; ЕТА, Београд 2014
[2] Превентивна заштита од пожара; З.Секуловић, М.Дамановић, М.Богнер; ЕТА, Београд 2012.
[3] Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009; 20/2015, 87/2018)
[4] Пројектовање противпожарне заштите; В. Бујандрић, Н.Бујандрић; Ведеко, Београд 1996.
[5] Правилник о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл.Лист Србије и Црне Горе“, бр. 31/2005)
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara