ПРОЈЕКАТ И РЕАЛИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ У КО ЧОКА

  • Часлав Закић
Ključne reči: изравнање, геодетска мрежа, ГПС, ГНСС, MНК, нивелман

Apstrakt

У овом раду je описан процес израде пројекта и реализације геодетске мреже, као основе, за обнову грађевинског рејона КО Чока. Полигонска мрежа је реализована GNSS RTK методом, а нивел­манска мрежа геометријским нивелманом. На основу података добијених из нивелања, мрежа је изравната моделом посредног изравнања по МНК. На крају, тачност резултата GNSS опажања и тачност резултата добијених из изравнања су упоређене са тачношћу захтевану пројектом.

Reference

[1] https://www.paragraf.rs, (приступљено у јуну 2020.)
[2] http://www.pravno-informacioni- sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/pravilnik/2017/72/2/reg (приступљено у јуну 2020.)
[3] Михаиловић К., Алексић И. Деформациона анализа геодетских мрежа. Београд: Грађевински факултет Универзитет у Београду; 1994.
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo