АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊА КАНАЛА ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ СА ПОДРУЧЈЕМ КЛИСА У НОВОМ САДУ

  • Мелиса Алцан
  • Дарко Реба
Ključne reči: приобаље, обала, урбано окружење, речно окружење, речни фронт, идентитет, град

Apstrakt

Истраживање и израда студије о могућим трансформацијама на обали канала Дунав-Тиса-Дунав јако је важна како би се дошло до најбоље стратегије која би помогла у оживљавању овог приобаља, као и подручја Клиса. Један од циљева овог истраживања је дефинисање значаја реке као битног природног елемента у урбаној средини и  сагледавање фактора који су утицали на настанак градова поред река и њихов развој у зависности од специфичности локалне средине. Осим тога, битно је доћи до закључ­ка које су активности које се на приобаљу остварују и да ли то утиче на промену односа становништва према истом, као и које су методологије за унапре­ђење и развој простора приобалних делова. Тиме се указује значај саме обале као активног урбаног јавног простора који доводи до оживљавања простора на различитим аспектима и социјализације људи као и до стварања аутентичног визуелног идентитета.

Reference

[1] Marshall, R., "Waterfronts in Post-industrial Cities", Spon Press, London, New York, 2001.
[2] Живковић Ј.,Рекреација и туризам у функцији ревитализације градских речних приобаља,Архитектонски факултет Београд,2000.
[3] инж. Димитрије Милованов, Хидросистем ДТД, Водопривредно предузеће ,Нови Сад , 1972.
Objavljeno
2018-12-16