UTICAJ KOMUNIKACIJE NA REŠAVANJE KONFLIKATA U ORGANIZACIJI

  • Milica Bekvalac
Ključne reči: Komunikacija, međusobno poverenje, konflikti, rešavanje konflikata

Apstrakt

Cilj rada je ispitati uticaj komunikacije zasnovane na poverenju na konstruktivno rešavanje konflikata. Analiza se zasniva na utvrđivanju prirode pristupanja rešavanja konflikata i na koji način komuni­kacija zasnovana na poverenju doprinosi konstruktivnom rešavanju konflikata. Kakav uticaj ima međusobno poverenje na rešavanje konflikata u organizaciji? Da li rešavanje zavisi od stepena razvijenosti komunikacije zasnovane na poverenju u organizaciji? Istraživanje je sprovedeno tokom februara meseca 2020. godine i u njemu je učestvovao 71 ispitanik. Dobijene informacije su obrađene u statističkom programu IBM SPSS. Rezultati ukazuju da postoji određena statistički značajna razlika u povezanosti međusobnog poverenja i rešavanja konflikata između zaposlenih, dok ne postoji statistički značajna razlika između stepena razvijenosti komunikacije na rešavanje konflikata u organizaciji.

Reference

[1] Katić, I., Ivanišević, A., Grubić Nešić, L., & Penezić, N. (2017). Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development. The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216
[2] Kolarić, B. Zavisnost nivoa poverenja zaposlenih od forme organizacione strukture. Škola biznisa: Naučnostručni časopis. UDC 65.014:331.105.2-057.16. 005.94. 132-140.
[3] Kolarić, B. Zavisnost nivoa poverenja zaposlenih od forme organizacione strukture. Škola biznisa: Naučnostručni časopis. UDC 65.014:331.105.2-057.16. 005.94. 132-140.
[4] Cook, J., Wall, T. (1980). New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non-Fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53, 39-52.
[5] Andevski, M. (2008). Umetnost komuniciranja. Novi Sad: Cekom books.
[6] Cahn, D. D., Ruth, A. A. (2014). Managing conflict through communication. Pearson Education Inc.
[7] Stephan, W.G. (2008). Psychological and communication processes associated with intergroup conflict resolution. Small Group Research 39, 1, 28-41.
[8] Rabar, I. (2015). Konflikt kao dio interne komunikacije. Specijalistički diplomski stručni rad. Politehnika Pula.
[9] Nešić, A. (2019). Razvoj modela interne komunikacije zasnovane na poverenju. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka.
[10] Nešić, A. (2019). Razvoj modela interne komunikacije zasnovane na poverenju. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka.
[11] Sabolčec, M. (2019). Utjecaj konflikta na interpersonalnu komunikaciju u poslovanju. Diplomski rad. Sveučilišni centar Varaždin.
Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment