ANALIZA FINANSIJSKIH PERFORMANSI I IZLOŽENOSTI RIZICIMA U FUNKCIJI DONOŠENJA ODLUKE O KREDITIRANJU

  • Milica Ničić
Ključne reči: Finansijske performanse, finansijska analiza, rizici

Apstrakt

Proces odobravanja kredita se bazira na primeni složene procedure, gde je više bankarskih sektora uključeno u analizu i donošenje odluke o kreditiranju klijenta. U okviru kreditne analize detaljno se obrađuje finansijski i tržišni aspekt poslovanja preduzeća. Finansijska analiza značajno utiče na donošenje pozitivne odluke o odobravanju kredita, ali se u kombinaciji sa drugim analizama donosi konačna odluka o odobravanju kredita. Pored toga, kreditni analitičar posebnu pažnju usmerava na način identifikacije rizika i izloženosti rizicima preduzeća u svom poslovanju.

Reference

[1] Stevanović, N., Malinić, D., (2005). Upravljačko računovodstvo, Ekonomski fakultet u Beogradu
[2] Perović, V., Nerandžić, B., (2015). Poslovne finansije, Fakultet tehičkih nauka u Novom Sadu
[3] Nerandžić, B., Perović, V., (2013). Upravljačko računovodstvo – računovodstvo za menadžere, Fakultet tehičkih nauka u Novom Sadu
[4] Perović, V., Nerandžić, B., (2015). Poslovne finansije, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
[5] Nerandžić, B., Perović, V., (2013). Upravljačko računovodstvo-računovodstvo za menadžere, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
[6] Rodić, J., Andrić, M., Vukelić, G., Vukelić, B. (2015). Analiza finansijskih izveštaja, Ekonomika, Beograd
[7] Rodić, J., (1991).Teorija i analiza bilansa,Ekonomika Beograd
[8] Stevanović, N., Malinić, D., (2005). Upravljačko računovodstvo, Ekonomski fakultet u Beogradu
[9] Knežević, G., (2009). Analiza finansijskih izveštaja, Univerzitet Singidunum, Beograd
[10] Perović, V., Nerandžić, B., (2015). Poslovne finansije, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
[11] Nerandžić, B., Demko Rihter, J., (2017). Menadžersko računovodstvo – Praktikum, FTN Izdavaštvo, Novi Sad
Objavljeno
2020-12-06
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment