RAZVOJ STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA

  • Valentina Preradović
Ključne reči: Strategija, Digitalni marketing, Marketing plan

Apstrakt

Cilj istraživanja u ovom radu jeсте kreiranje i primjena strategije digitalnog marketinga. Rad obuhvata opis procesa kreiranja strategije i faze od analize preduzeća do evaluacije rezultata. Navedeni su svi kanali digitalnog marketinga i opisani načini kako će konkretno preduzeće Elektron Grupa da ih koristi. Za sprovođenje strategije i ispunjavanje ciljeva koriste se taktike i metode digitalnog marketinga.

Reference

[1] Radosavljević, Ž., & Tomić, R. (2005). Menadžment u modernom biznisu. Novi Sas: Visoka poslovna škola.
[2] Sikavica, P., Pološkić, N. V., & Bahtijarević-Šiber, F. (2008). Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga.
[3] Kotler, P. (2016). Marketing Menagement. Pearson Education.
[4] Nikolić, S. (2020). Strateški marketing menadžment.
[5] Chaffey, D., & Bosomworth, D. (2015). Digital Marketing Strategy planning Template; Your companion to creating or updating your online marketing strategy. Smart Insights.
[6] Kotler, P., & Keller, K. (2016). Marketing Menagement. Pearson.
[7] Statista. (2020, Jun 22). Global retail e-commerce sales 2014-2023. Preuzeto Jun 22, 2020 sa Statista: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
[8] Chaffey, D., & Smith, P. (2017). Digital Marketing Excellence. New York: Routledge.
[9] Chaffey, D. (2020, Maj 27). Introducing RACE: a practical framework to improve your digital marketing. Preuzeto Jun 22, 2020 sa Smart Insights: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/race-a-practical-framework-to-improve-your-digital-marketing/?utm_source=digital-planning-template&utm_medium=pdf&utm_campaign=plan201
Objavljeno
2020-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment