NAUTIČKI TURIZAM NA DUNAVU, SREMSKI KARLOVCI

  • Zorana Obradović
  • Milena Krklješ
Ključne reči: nautika, brendiranje grada, ekonomski razvoj, investicije, privlačenje turista

Apstrakt

Projekat nautičkog turizma na Dunavu u Sremskim Karlovcima bazira se na istraživanju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, istorijskih, kulturnih tema sa ciljem brendiranja reke Dunav i odabranog naselja uz reku Dunav. Na osnovu takvog istraživanja i ispitivanja, najadekvatniji način za postizanje brenda na reci bilo je razvijanje nautičkog turizma sa ciljem privlačenja turista i poboljšanja ekonomije. Primenjujući metode razvoja nautičkog turizma u zemljama širom sveta, isprojektovana je marina sa smeštajnim kapacitetima i pratećim sadržajima uz reku Dunav u Sremskim Karlovcima. 

Reference

[1] Dragan D. Luković; Brendiranje gradova i regiona: Teorijske osnove i praksa u Istočnoj i Zapadnoj Evropi; https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10304/bdef:Content/get , pristup (09.07.2018.)
[2] Andrea Katić, Bela Muhi, Jasmina Stanković, Jelena Kovačević; Nautički turizam kao faktor konkurentnosti turizma Vojvodine, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2011/0350-03731102237K.pdf , (pristup 10.07.2018.)
[3] Brčić, I., „Pomorska meteorologija i okeanografija“, Uprava pomorske sigurnosti, Bar, 2009, http://www.fms-tivat.me/download/spec-radovi2/Margita_Kruscic.pdf , (pristup 10.07.2018.)
Objavljeno
2018-12-14