VIDEO IGRE KAO OKRUŽENJE ZA UČENJE MODIFIKATORA IZ SOFTVERA 3DS MAX

  • Nada Miketić
  • Ivan Pinćjer
Ključne reči: učenje, igra, učenje kroz igru, digitalni mediji, interakcija

Apstrakt

Načini učenja i podučavanja u digitalnom dobu se razlikuju od konvencijalnih. Rad se bavi istraživanjem mogućnosti primene igara u poboljšanju efikasnosti savladavanja gradiva koje je potrebno naučiti, u okviru aktuelnog plana i programa Departmana grafičkog inženjerstva i dizajna. Rad istražuje i učenje kroz igru, na primeru gradiva koje se uči na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, iz oblasti prostornog dizajna. Cilj rada je istraživanje novih načina povećanja efikasnosti usvajanja gradiva, koji treba da su više prilagođeni novim generacijama koje imaju drugačije navike učenja. U radu su predstavljeni ključni faktori koji su odgovorni za efikasno, uspešno i poboljšano učenje kroz analizu konvencionalnih načina učenja, savremenih načina učenja, teorija koje se bave učenjem. Takođe, cilj je da se istraže kompjuterske igre i njihov potencijal u učenju.

Reference

[1] M. Prensky, (2001a), Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6 https://doi.org/10.1108/10748120110424816
[2] J. S. Bruner, (1966), Toward a Theory of Instruction. Oxford: Oxford University Press
[3] R. E. Mayer, (2009), Multimedia learning, drugo izdanje, Cambridge University Press, USA
[4] D. A. Norman, (1993), Things that Make Us Smart: DefendingHuman Attributes in the Age of the Machi ne, Addison-Wesley Publishing Company, USA
[5] S. Land, & M. Hannafin (2000), Student-centered learning environments, In D. H. L. Jonassen, (Ed.), Theoretical foundations of learning environments. Hoboken: Taylor & Francis
[6] M. Prensky, (2001), Digital natives, digital Immigrants, MCB University Press, Vol. 9 No. 5
[7] J. R. Savery & T. M. Duffy, (1995), Problem Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework
[8] Constructive Alignment, izvor: https://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/t-l-resources/design-for-learning-teaching-and-assessment-(delta)-cycle/constructive-alignment-outcomes
[9] N. Whitton, (2009), Learning with digital games,Taylor & Francis e-Library, USA
Objavljeno
2018-12-14
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn