STANJE I KARAKTERISTIKE RAZVIJENOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U NAŠOJ ZEMLJI

  • Nina Vukosavljević
Ključne reči: Drumski saobraćaj, putna mreža, saobraćajni koridori, razvojni projekti

Apstrakt

Predmet istraživanja ovog rada jeste analiza i značaj drumskog saobraćaja, njegovog stanja i karakteristika u Srbiji.

Reference

[1] Vračarević, R (2002), Osnove planiranja saobraćaja, Beograd: Fakultet tehničkih nauka.
[2] Žegarac, Z. (1998), Infrastruktura. Beograd: Geografski fakultet.
[3] Basarić, V., Simeunović, M. (2007), Planiranje saobraćaja, Beograd: Fakultet tehničkih nauka.
[4] Vojvodić, S. (2009), Ekonomika saobraćaja, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane.
[5] Božić, V. (2009), Ekonomija saobraćaja, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd.
[6] Perišić, R.A. (2002), Savremene strategije i tehnologije razvoja transporta –koridori X i VII, logistika i informatika, Srpska akademnija nauka i umetnosti, Beograd.
[7] Banković, R. (1994), Organizacija i tehnologija javnog gradskog putičkog prevoza, Saobraćajni fakultet, Beograd.
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo