КONCEPT HUMANITARNIH LANACA SNABDEVANJA SA AКCENTOM NA SARADNJU SA PROVAJDERIMA LOGISTIČКIH USLUGA

  • Boris Bašić
Ključne reči: Humanitarni lanci snabdevanja, zalihe, planiranje transporta, provajderi logističkih usluga, COVID-19

Apstrakt

Ovaj rad bavi se logističkim aspektom pružanja humanitarne pomoći prilikom prirodnih ili kata­strofa izazvanih od strane čoveka. Takođe, dat je pregled aktivnosti i usluga koje organizacije, pre svega humani­tarne, mogu dobiti od provajdera logističkih usluga. Na kraju, izvršena je analiza reagovanja na pandemiju virusa COVID-19 u Srbiji.

Reference

[1] Maslarić, M. “Osnove upravljanja lancima snabdevanja, скрипта за предмет, Обликовање логистичких процеса у ланцима снабдевања”, Факултет техничких наука, Нови Сад.
[2] Mingli, L.”Supply Chain Management in Humanitarian Aid and Disaster Relief“, Ottawa, Canada, 2014.
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo