TRETMAN OTPADNE VODE FLEKSO ŠTAMPE PRIMENOM FENTON-SLIČNOG PROCESA

  • Vanja Milovanović
  • Miljana Prica
Ključne reči: cijan boja, Fenton proces, nano nula valentno gvožđe, tretman realnog efluenta, flekso štampa

Apstrakt

U radu je prikazano tretiranje otpadne vode Fenton-sličnim procesom primenom nano nula valentnog gvožđa kao katalizatora. Uzorak otpadne vode generisane nakon štampanja cijan bojom uzet je iz flekso štamparije koja se nalazi u Novom Sadu. „Zelena” sinteza nanomaterijala je sprovedena korišćenjem opalog lišća sa drveta hrasta koje raste u Nacionalnom parku Fruška Gora. Ispitivanje efikasnosti obezbojavanja vodenog rastvora grafičke boje vršeno je serijom eksperimenata na aparaturi za JAR test.

Reference

[1] D. Mijin, Grafičke boje i lepkovi, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 2015.
[2] M. Klavarioti, D. Mantzavinos, D. Casinos, “Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processe”, Environmental International, Vol. 35, pp. 402–417, 2009.
[3] D. Tomašević, “Primena stabilizovanog nano nula valentnog gvožđa i komercijalnih imobilizacionih agenasa za remedijaciju sedimenta kontaminiranog metalima”, Doktorska disertacija, Prirodno–matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013.
[4] S. Machado, J.G. Pacheco, H.P.A. Nouws, J.T. Albergaria, C. Delerue-Matos, “Characterization of green zero-valent iron nanoparticles produced with tree leaf extracts”, Science of the Total Environment, Vol. 533, pp. 76–81, 2015.
Objavljeno
2018-12-13
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn