PLAN IZRADE GENERALNOG PROJEKTA NA PRIMJERU KORIDORA PUTA IVERAK-LAJKOVAC

  • Duška Bojanić
Ključne reči: upravljanje projektima, koridor puta, MS Project

Apstrakt

U okviru ovog rada vrši se planiranje i analiza svih neophodnih aktivnosti i resursa koji se koriste za izradu tehničke dokumentacije na nivou generalnog projekta, kao i procjena troškova i potrebnog vremena za realizaciju projekta. Osim toga, ispituje se analiza rizika, odnosno pojedinačni uticaj rizika i scenarija. Koristi se softverski program MS Project.

 

Reference

[1] Atanasković, P., „Materijal za predavanja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019.
[2] Atanasković, P., „Praktikum Microsoft Office Project“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[3] https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2006/0350-03730602116M.pdf (pristupljeno u maju 2020.)
[4]http://ttl.masfak.ni.ac.rs/Programski%20paketi/Predavanje-2_Realizacija_projekta.pdf (pristupljeno u maju 2020.)
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo