KRITIČNA TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA I KRIZNI MENADŽMENT

  • Verica Košanin
Ključne reči: Vanredne situacije, kritična transportna infrastruktura, krizni menadžment, rezilijentnost

Apstrakt

Kritična transportna infrastruktura predstavlja onu infrastrukturu čije bi ometanje ili uništenje imalo značajan uticaj na održavanje ključnih društvenih funkcija. Krizni menadžment je aktivnost neophodna za savladavanje situacija koje ugrožavaju egzistenciju preduzeća i može se definisati kao posebna forma upravljanja preduzećem. Kako bi se što bolje odgovorilo na krizu koja može zahvatiti preduzeće, bitno je razvijati i unapređivati rezilijentnost preduzeća, odnosno sposobnost da se što bolje odreaguje na neku negativnu situaciju. Cilj ovog rada je da se na osnovu odgovarajuće literature izvrši analiza uticaja kritične transportne infrastrukture na odvijanje osnovnih društvenih i privrednih aktivnosti, sa posebnim akcentom na rezilijentnost transportne infrastrukture i krizni menadžment.

Reference

[1] Mićović, M.: Bezbednosni aspekti funkcionisanja kritične infrastrukture u vanrednim situacijama, Beograd, 2016.
[2] Maslarić, M.: Slajdovi sa predavanja iz predmeta obli¬kovanje logističkih procesa u lancima snabdevanja , Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2017.
[3] Škero,M.,Ateljević V.: Zaštita kritične infrastrukture i osnovni elementi usklađivanja sa direktivom Saveta Evrope 2008/114/ES, 2015.
[4] Sarriegi, M.,Hernantes, J.: Resilience Framework for Critical Infrastructures, Universidad de Navarra, Donostia, San Sebastian, 2013.
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo