UPOREĐIVANJE KVALITETA ŠTAMPE NA OTISCIMA DOBIJENIH GRAFIČKIM SISTEMIMA XEROX DOCUCOLOR 252 I XEROX COLOR 1000

  • Gabriel Radatović
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Elektrofotografija, kvalitet otiska

Apstrakt

U radu su prikazana istraživanja kvaliteta otisaka dobijenih grafičkim sistemima Xerox DocuColor® 252 i Xerox® Color 1000. Merene su vrednosti optičke gustine, spektralne krive kao i CIELab vrednosti za uzorke štampane na podlogama različitih površinskih masa (150 g/m², 200 g/m², 300 g/m²). Detaljnom analizom izmerenih i izračunatih vrednosti, došlo se do zaključaka da je razlika u boji a samim tim i kvalitetu očigledna.

Reference

Kašiković, docent; prof. dr Dragoljub Novaković, Ivana Jurič
[2] Office Xerox [Online] Dostupno na: https://www.office.xerox.com/latest/D60BR-01.PDF [Pristupljeno 14.10. 2020]
[3] Xerox [Online] Dostupno na: www.xerox.com/en-us/digital-printing/digital-presses/xerox-800-1000/specifications [Pristupljeno 14.10. 2020]
[4] Techkon [Online] Dostupno na: https://www.techkon.com/files/downloads/prospekte/SpectroDens%20Brochure%20Web.pdf [Pristupljeno 14.10. 2020]
[5] Xrite [Online] Dostupno na: https://www.xrite.com/blog/densitometer-density-measurement [Pristupljeno 145.10. 2020]
[6] Pešterac Č. (2004) Reprodukciona tehnika 2004. (CD izdanje za predavanja školske 2004/2005. god.), Fakultet tehničkih nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad
Objavljeno
2021-04-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn