АНАЛИЗА ПРОЈЕКТОВАЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЕВРОПИ СА ПРИМЕРОМ ПРОЈЕКТОВАЊА ВАНГРАДСКОГ БИЦИКЛИСТИЧКОГ ПУТА

  • Горан Григоров
Ključne reči: Бициклистичка инфраструктура, Бициклистички пут, Пројектовање, Бициклизам

Apstrakt

Тема рада јесте анализа позитивних примера планирања, пројектовања, изградње и одржавања бициклистичких инфраструктура. Две водеће земље, што се тиче бициклистичке инфраструктуре, Холандија и Данска представљају управо то, угледне примере како се може и мора. Србија са свим својим лепотама има потенцијал да развија бициклистичку инфраструктуру како у градовима тако и ван њих спајајући села, насеља и градове. Поред анализа, приказан је и процес пројектовања бициклистичких површина који мора да испуни основне захтеве бициклистичке инфраструктуре, безбедност, директност, целовитост, привлачност и удобност. Пројектовање и изградња бициклистичких површина, не разликује се у многоме са пројектовањем и изградњом путева, те можемо рећи да исто важи и за једне и за друге објекте, а то су фазе кроз које се ове радње одвијају, припремни радови, истражни радови и израда радних подлога за пројектовање, пројектовање бициклистичких површина и извођење радова на изградњи бициклистичких површина.

Reference

[1] М.Шешлија, Н.Радовић, "Одабрана поглавља из планирања и пројектовања градскиг саобраћајница", Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
[2] Ђ.Узелац, "Коловозне конструкције", Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
[3] А. Цветановић, Б. Банић „Илустровани технички услови за изградњу и поправку путева“
[4] Закон о планирању и изградњи, "Службени гласник РС", бр.72/2009, 81/2009, 24/2011 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020
[5] Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Бициклистичке површине,Јавно предузеће Путеви Србије, Београд, 2012.
Objavljeno
2021-03-30
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo