ИЗРАДА ПРЕТХОДНИХ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА ЗА ПРИМЕНУ У ГРАДСКИМ УСЛОВИМА

  • Марко Ђурђевић
  • Mилош Шешлија docent
Ključne reči: пројектовање, Aсфалтне мешавине

Apstrakt

У раду су дате  везе између асфатлних мешавина АБ 16 и БNS 22 са и без полимера. Описана је  комплетна процедура  пројектовања претхоног састава асфалтних мешавина и упоређивање графика истих (стабилност, течење, шупљине испуњене везивом, укупне шупљине). Афалтне мешавине са полимер модификованим битуменом због својих својстава има све већу примену код тешког саобраћајног оптерећења, односно деловима пута  где је велики обим саобраћаја.

Reference

[1] Радовић Н.:Скрипта са предавања из предмета: Одабрана поглавља из пројектовања путева, Писана предавања, Факултет Техничких Наука, Нови Сад, 2012/2013
[2] Узелац Ђ.:Коловозне конструкције, Факултет Техничких Наука, Нови Сад, 2014.
[3] Суботић П. : Приручник за асфалт, Институт за путеве А. Д. , Београд, 2002.
[4] Приручник за пројектовање путева, ЈП Путеви Србије
Objavljeno
2021-03-28
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo