iOS AR APLIKACIJA ZA ASISTENCIJU KORISNIKA SA DALTONIZMOM

  • Isidora Škulec
Ključne reči: Augmentovana realnost, Daltonizam, aplikacija za mobilni telefon, iOS

Apstrakt

Predstavljanje aplikacije za asistenciju daltonistima u realnom vremenu. Svrha aplikacije jeste brza i jednostavna identifikacija predmeta određene boje gledajući kroz kameru mobilnog telefona. Razmatrano je nekoliko načina sa namerom da bude jednostavno za korišćenje i da efikasno koristi resurse uređaja. Problem je rešen šrafiranjem regiona odgovarajuće boje.

Reference

[1] Opsin genes, cone photopigments, color vision, and color blindness, Lindsay T. Sharpe, Andrew Sockman, Herbert Jägle, Jeremy Nathans (1999) http://www.staff.uni-giessen.de/~g61088/colbook/sharpe.pdf

[2] Handheld Augmented Reality, D.Wagner, dissertation, Graz University of Technology, Institute for Computer Graphics and Vision (Oktobar 2007) http://studierstube.icg.tugraz.at/thesis/Wagner_PhDthesis_final.pdf

[3] Digital Image Processing, 2nd Edition, Rafael Gonzales, Richard Wods, Pearson Education (2002) http://web.ipac.caltech.edu/staff/fmasci/home/astro_refs/Digital_Image_Processing_2ndEd.pdf
Objavljeno
2018-12-11
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo