UTICAJ ORGANIZACIONOG UČENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJI

  • Tanja Raičković
Ključne reči: Motivacija, Zadovoljstvo poslom, Organizaciono učenje, Organizacija

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja jeste razumeva­nje značaja organizacionog učenja kao faktora motivacije i u kojoj meri ono utiče na zadovoljstvo zaposlenih u organizacijama u Republici Srbiji. Da bi se istražilo koliko se ovaj nematerijalni oblik motivacije vrednuje i primenjuje, u radu je utvrđen nivo motivacije zaposlenih, nivo zadovoljstva poslom i uticaj organizacionog učenja na zadovoljstvo zaposlenih.

Reference

[1] Rot, N. (1990). Opšta psihologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd.
[2] Jokanović, D. (2015). Ključni aspekti motivacije zaposlenih u preduzećima Bosne i Hercegovine. Master rad; Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment; Ekonomski fakultet; Banja Luka.
[3] Cvetković, M. (2016). Nematerijalna i unutrašnja motivacija zaposlenih u savremenim organizacijama. Master rad; Univerzitet Singidunum; Studijski program poslovna ekonomija; Beograd.
[4] Griberg, Dž., Baron, R. A. (1998). Ponašanje u organizacijama. Želnid, Beograd, 157. strana.
[5] Strukan, E. (2018). Efekti liderstva na organizacione i poslovne performanse preduzeća. Doktorska disertacija; Univerzitet u Novom Sadu; Tehnički fakultet; Zrenjanin.
[6] Ivancevich, J. M., Matteson, M. T. (2002). Organizational Behavior and Management. 6th Edition; New York; McGraw – Hill.
[7] Šuković, F., Mihailović, D. (1997). Psihologija organizacije. Beograd; 121. strana.
[8] Argyris, C. (2003). A Life full of Learning. Organization Studies.
[9] Argyris, C., Schon, D. (1978). Organizational Learning. Reading: Addison – Wesley.
[10] Janićijević, N. (2008). Organizaciono ponašanje. Ekonomski fakultet Beograd; Beograd.
[11] Jovanović, V. (2016). Organizaciono učenje kao faktor održivog upravljanja privrednim društvima. Doktorska disertacija; Džon Nezbit Univerzitet Beograd; Fakultet za menadžment; Zaječar.
[12] Pawlowsky, P., Forslin, J., Reinhardt, R. (2003). Practices and Tools of Organizational Learning. Handbook of Organizational Learning & Knowledge; Oxford University Press; Oxford; p. 779.
[13] Child, J. (2005). Organization: Contemporary principles and Practices. Oxford: Blackwell.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment