NOVE TEHNOLOGIJE I MARKETING

  • Dina Haker
Ključne reči: Informacione tehnologije, marketing, internet, digitalni marketing

Apstrakt

Cilj rada jeste analiza primene i veza novih tehnologija i marektinga. Elektronski marketing (e-marketing) predstavlja sve online ili elektronski bazirane aktivnosti koje omogućavaju proizvođačima roba i usluga da zadovolje potrebe i želje svojih kupaca na brz i efikasan način. Umesto elektronski marketing, sve češće se koristi termin digitalni marketing. U radu će biti određen nov koncpet primene marketinga i to internet ili elektronski marketing koji se sve češće koristi u praksi. Na primeru hotela Turist dat je prikaz upotrebe digitalnog marketinga u poslovanju.

Reference

[1] Mitrović, U., Marketing i digitalna ekonomija, Udruženje menadžera i konsultanata Srbije – UMIKS, Beograd, 2014.
[2] Reedy, J., Schullo, S. Zimmerman, K., Electronic Marketing - Integrating Electronic Resources into the Marketing Process, The Dryden Press, Harcourt College Publishers, Orlando, 2000.
[3] Mitić, B., Marketing u elektronskom poslovanju, Banja Luka, 2015.
[4] Strauss, J., Frost, R., E-Marketing 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009.
[5] Slavković, M., E preduzetništvo, Preduzetnik, 2005.
[6] Chaffey, D., Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice (3rd Edition), Prentice Hall, New Jersey, 2006.
[7] Radenković, B. i saradnici, Elektronsko poslovanje, FON, Beograd, 2015.
[8] Andrlić, B., Primjena e-marketinga u turizmu. Poslovna izvrsnost, 1(2)
[9] Lončarić, D., Radetić, N., The Implementation of E-marketing in the Hotel Industry: The Case of Istria County, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 3(1), 2015.
[10] El-Gohary, H., Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small tourism organisations. Tourism management, 33(5), 2012.
[11] http://www.hotel-turist.net/new/
[12] Lalić, D., Socijalne mreže u funkciji unapređenja internih odnosa sa javnošću, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.
[13] Handbook, on E-marketing for tourism destinations, dostupno na https://www.unwto.org/publication/handbook-e-marketing-tourism-destinations-fully-revised-and-extended-version-30
Objavljeno
2020-10-03
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment