OPTIMIZACIJA ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TOPLJIVOM ELEKTRODOM U ZAŠTITNOM GASU PRI ZAVARIVANJU MPM SENDVIČ LIMOVA

  • Milko Madžar
  • Sebastian Baloš
Ključne reči: MPM lim, zavarivanje, MAG postupak

Apstrakt

Pojavom sve strožijih zahteva za smanjenje buke i vibracija, pojavljuju se i novi materijali koji mogu da ispune te zahteve. Jedan od tih materijala jesu metal – polimer – metal (MPM) sendvič paneli korišćeni kao antiakustična barijera, za kućišta indstri-jskih generatora i elektromotora. Zavarivanje ovih panela je zbog prisustva polimernog sloja problematično i može da rezultuje deformacijama, odnosno razdvajanjem čeličnih ploča. U ovom radu, prikazana je optimizacija tehnologije zavarivanja, sa ciljem da se na što ekonomičniji način, izvrši zavarivanje, uz što manje isparavanje polimernog međusloja.

Reference

[1] Palić Vlastimir: Zavarivanje 1, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 1987.

[2] http://antiphon.se/wp-content/uploads/antiphon_mpm_engelsk09_id340.pdf (23.06.2018)

[3] Grupa autora, Zavod za zavarivanje, Postupci zavarivanja i oprema za zavarivanje, Beograd 2004.

[4] Ivan Hrivnjak, Zavarljivost čelika, IRO Građevinska knjiga, Beograd, 1982., 189.

[5] https://www.resale.de/ewm-wega-500-schweissger%C3%A4t/Nr-6073010 (23.06.2018)
Objavljeno
2018-12-03
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo