ПРИЛОГ ДЕФИНИСАЊУ ПОЛИТИКЕ ПАРКИРАЊА У БОРУ

  • Јелена Јовац
Ključne reči: Политика паркирања, мере за унапређење паркирања

Apstrakt

У овом раду представљена је политика паркирања у граду Бору. Прво су дати примери добре праксе у иностраним градовима, док се у другом делу рада разматра ситуација паркирања у Бору. Фокус je на мерама за паркирање. На основу претходних истраживања и примера других градова предложене су мере које могу побољшати проблем паркирања који се најчешће јавља у ужем центру града.

Reference

[1] Dalkmann H., Huizenga C. Advancing Sustainable Low-Carbon Transport Through the GEF, Global Environment Facility, Washington, D.C. (2010)
[2] Басарић В., Немоторизовани и стационарни саобраћај – скрипта, Саобраћајни факултет ''Апеирон'' Бања Лука (2019)
[3] Pressl R., Rye T., Good reasons and principles for Parking Management, Park4SUMP, Civitas (2020)
[4] Просторни план општине Бор (Град Бор, 2020)
[5] Генерални урбанистички план Бора књига III, Службени лист општине Боp бр. 20/2015 и 21/2015, у Београду/Бору (2015)
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo