MOGUĆNOST KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA NAPAJANJE SISTEMA ZA ODLAGANJE PEPELA I ŠLJAKE U TE KOSTOLAC

  • Zoran Nikolić
  • Vladimir Katić
Ključne reči: termoelektrana, deponija pepela i šljake, fotonaponska elektrana

Apstrakt

U ovom radu prikazano je idejno rešenje fotonaponske (FN) elektrane na deponiji pepela i šljake “Ćirikovac” termoelektrane Kostolac B, kao alter­nativa konvencionalnom sistemu za odlaganje pepela i šljake, koji se napaja iz sopstvene potrošnje termoelek­trane. Opisan je način funkcionisanja ovog sistema, kao i njegova ukupna potrošnja. U sklopu idejnog rešenja obrađeni su svi ključni elementi FN elektrane. Obrađena je godišnja proizvodnja električne energije čitavog sis­tema i upoređeno sa zadatom potrošnjom. Na kraju je urađena je procena isplativosti gradnje FN elektrane.

Reference

[1] Z. Milovanović, “Termoenergetska postrojenja – teoretske osnove“, Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2011.

[2] A. Stanković, „Uticaj termoelektrana na kvalitet životne sredine - studija slučaja TA „Kostolac“, Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2017.

[3] https://bankwatch.org/wpcontent/uploads/2017/03/briefing-Balkans-CO2-29Mar2017-bih.pdf

[4] Ministarstvo rudarstva i energetike, “Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine“, Beograd 2016
Objavljeno
2018-12-01
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo