ISPITIVANJE KVALITETA TEKSTILNIH OTISAKA DOBIJENIH GRAFIČKIM SISTEMOM DTG DIGITAL HM-1C

  • Miljana Đurić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Ana Lilić
Ključne reči: digitalna štampa, kontrola kvaliteta, tekstil

Apstrakt

U okviru rada predstavljena su istraživanja iz oblasti digitalne štampe. Cilj ovog rada je ispitati postojanost i promenu otisaka štampanih tehnikom digitalne štampe na tekstilu pod uticajem dejstava pranja, toplote i svetlosti. Štampanje je vršeno na osam tekstilnih materijala - četiri prirodna i četiri veštačka materijala različite gramature. Ispitivanja su zasnovana na skeniranju uzoraka, merenju spektrofotometrijskih vrednosti, pre i posle izlaganja uzoraka  uticaju pranja, peglanja i svetlosti.

Reference

[1] Kašiković N., Novaković, D., Stančić, M. (2019) Procesni parametri štampe tekstilnih materijala. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[2] Kašiković, N., Novaković, D., Jurič, I. (2016) Digitalna štampa, Praktikum za vežbe. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[3] DTG HM1-C Digital Garment Printer (2011) DTG HM1 Kiosk Digital T-Shirt Printer, Specifications. [Online] Dostupno na: < http://dtg-hm1-printer.blogspot.com/2011/01/dtg-hm1-c-digital-garment-printer.html> [Pristupljeno 30.06.2020]
[4] Partxpres, n.d. Techkon SpectroDens Premium spectrodensitometer (used). [Online] Dostupno na: [Pristupljeno 30.06.2020]
[5] Novaković, D., Karlović, I., Pavlović, Ž., Pešterac, Č. (2015) Reprodukciona tehnika, Priručnik za vežbe. Fakultet tehničkih nuaka, Novi Sad
Objavljeno
2020-12-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn