PRIMENA VLAKANA NERĐAJUĆEG ČELIKA ZA SEPARACIJU AEROSOLA NASTALOG U METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

  • Marko Gomola
  • Dunja Sokolović Departman za energetiku i procesnu tehniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Sredstva za hlađenje i podmazivanje – SHP sredstva, SHP aerosoli, koalescentna filtracija

Apstrakt

Primenom sredstava za hlađenje i podmazivanje (SHP) u metaloprerađivačkoj industriji dolazi do formiranja SHP aerosola. Ovi SHP aerosoli predstavljaju opasnost po zdravlje radnika, te ih je neophodno efikasno ukloniti iz radne sredine. Koalescentna filtracija je često primenjivana metoda za uklanjanje SHP aerosola. U ovom radu ispitana je mogućnost primene vlakana od nerđajućeg čelika kao filtracionog sloja za separaciju SHP aerosola. Vlakna nerđajućeg čelika su se pokazala kao relativno dobar materijal u koalescentnoj filtraciji za ovu vrstu separacije

Reference

[1] D. Sokolović, Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi, doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2012.
[2] U.S. department of health and human services, Occupational exposure to metalworking fluids, National Institute for Occupational Safety and Health, Publication No. 98-116, Mart 1998.
[3] D. Sokolović, W. Höflinger, Z. Zavargo , R. Šećerov Sokolović, Uticaj ventilacije komore mašine alatke na osobine SHP aerosola, Hemijska industrija, 2012, 66(1), 67-77.
[4] D. Govedarica, D. Sokolović, Separacija emulzija koalescencijom u sloju vlakana, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad 2014.
[5] S. U. Patel, Improving performance and drainage of coalescing filters, doktorska disertacija, The University of Akron, Akron, 2010.
Objavljeno
2019-05-20
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo