TEHNIČKI ASPEKTI INSTALACIJA INDUSTRIJSKIH POGONA

  • Mladen Vuković
  • Dejan Jerkan
Ključne reči: Električne instalacije, elektromotorni pogoni

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je planiranje izvodjenja elektroenergetske instalacije pogonskih postrojenja, sa sagledavanjem svih tehničkih aspekata neophodnih za efikasnu i nesmetanu funkciju postrojenja.

Reference

[1] Strahil J. Gušavac: Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2] Gojko Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, pravilnike i tehničke preporuke, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2004.
[3] Duško Bekut: Relejna zaštita, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[4] Miomir Kostić: Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija, Akademska misao.
[5] Vladan Vučković: Električni pogoni, Akademska misao, Beograd.
Objavljeno
2020-05-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo