ARHITEKTURA MJERNO-INFORMACIONOG SISTEMA U TELEMEDICINI

  • Jelena Ećimović
Ključne reči: Telemedicina, Mjerno-informacioni sistem, Arhitektura sistema

Apstrakt

Ovaj rad se bavi arhitekturom mjerno-informacionog sistema u telemedicini. Prvi dio rada se odnosi na telemedicinu, njenu isoriju, podjelu i razvoj. Drugi dio rada se odnosi na primjenu telemedicine na već postojećim zdravstvenim sistemima. Treći dio rada obuhvata arhitekturu mjerno-informacionog sistema u telemedicini i njeno testiranje. Završni dio rada se odnosi na podatke, medicinsku etiku i na kraju rada su data završna razmatranja.

Reference

[1] C. Wang, Q. Wang, K. Ren, and W. Lou, “Ensuring data storage security in cloud computing,” 17th Int. Workshop Quality Service IWQoS, 2009.
[2] K. Bowers, A. Juels, and A. Oprea, “HAIL: A High-Availability and Integrity Layer for Cloud Storage,” RSA Laboratories, Cambridge, Massachusetts 2013
[3] P. Feresten, “Storage multi-tenancy for cloud computing,” SNIA, Mar. 2010.
[4] Rick Craft. ''Telemedicine System Interoperability Architecture- Concept Description and Architecture Overview” Sandia National Labs, PO Box 5800, Albuquerque, NM, 87185-0839, USA, 2009
[5] Halit Eren and Jhon G. Webster. “Telemedicine and electronic medicine” 2018
[6] Institut za onkologiju Vojvodine, dostupno na http://www.onk.ns.ac.rs/cir-telemedicina.htm datuma: 10.11.2019
[7] Prvi telemedicinski sajt u Srbiji, dostupno na http://www.telemed.rs/ datuma: 10.11.2019
Objavljeno
2020-05-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo