MODELOVANJE TROFAZNE KAVEZNE ASINHRONE MAŠINE UZ UVAŽAVANJE KONSTRUKCIONIH OSOBENOSTI

  • Ivana Ćirić
  • Dejan Jerkan
Ključne reči: Kavezna asinhrona mašina, metoda konačnih elemenata, dinamički model, tranzijentni procesi, MATLAB Simulink

Apstrakt

U radu je razvijen dinamički model trofazne kavezne asinhrone mašine sa uvaženim efektima kojima doprinosi specifičnost konstrukcije, kao što je uticaj žljebova na statoru i rotoru razmatrane mašine. Na modelu koji je razvijen u MATLAB Simulinku su izvršene karakteristične simulacije. Takođe, tako dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim eksperimentalnim putem.

Reference

[1] Slobodan N. Vukosavić, „Električne mašine“, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, „Akademska misao“, 2010.
[2] Dejan Reljić, „Otkrivanje kvara rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina“, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
[3] Vladan Vučković, „Opšta teorija električnih mašina“, IP „Nauka“, 2009.
[4] Dejan Jerkan, „Dinamički model trofazne kavezne asinhrone mašine zasnovan na metodi konačnih elemenata“, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
[5] http://www.femm.info/wiki/HomePage
Objavljeno
2020-05-29
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo