МОДЕЛИ ПОДАТАКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА ДЕФИНИСАНИ У ГРАФ ОРИЈЕНТИСАНИМ БАЗАМА ПОДАТАКА

  • Марко Гајић
Ključne reči: Модели података електроенергетског система, граф оријентисане базе података, закључивање, MarkLogic, SPARQL

Apstrakt

Овим радом обухваћено је истра­живање рада граф оријентисаних база података са моделима података електроенергетских система. Улазни подаци су представљени у једној од RDF форми серијализације, док је као граф оријентисана база коришћенa MarkLogic база података. Подаци се у бази података смештају у формату тројки (субјекат-предикат-објекат). Кроз развијену клијентску аплика­цију тестиране су CRUD (Create, Read, Update, Delete) операције ослањајући се на SPARQL језик. Такође, испитана је могућност закључивања коју MarkLogic база података поседује. Закључивање представља могућност MarkLogic базе података да на основу већ постојећих информација представљених као тројке генерише нове тројке. На крају је извршено тестирање перформанси базе података у зависности од величине улазних података и могућности закључивања над њима, као и тестирање конективности дефинисаних елемената електроенергетске мреже у случајевима са и без могућности закључивања.

Reference

[1] L.King, The Common Information Model for Distribution:An Introduction to the CIM for Integrating Distribution Applications and Systems, EPRI, 2008.
[2] Ontotext, „What is RDF?,“ https://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-rdf/ . [Последњи приступ 28 Октобар 2019].
[3] P. Leslie F. Sikos, Mastering Structured Data on The Semantic Web.
[4] WhatIs.com, „Graph database“ https://whatis.techtarget.com/definition/graph-database/ . [Последњи приступ 28 Oktobar 2019].
[5] MarkLogic Corporation, MarkLogic Server:Semantic Graph Developer’s Guide, 2019.
Objavljeno
2020-05-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo