ИНВЕРТОРИ СА СИЛИЦИЈУМ – КАРБИДНИМ ТРАНЗИСТОРИМА

  • Никола Плавшић
Ključne reči: Инвертори, компоненте са широким опсегом, SiС

Apstrakt

Дати су општи појмови о новим типовима полупроводника заснованим на матери­јалима са широким опсегом, а посебно су обрађени силицијум-карбидни (SiC) транзистори. Дато је њи­хово поређење са силицијумским компонентама и представљена примена у енергетској електроници. Урађен је модел SiC инвертора и низ симулација у MATLAB – у. Дат је преглед стања на тржишту, као и будући правци развоја.

Reference

[1] http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/files/materijali-za-elektroniku/7-poluprovodnici.pdf, Електронски факултет Ниш, 2017.
[2] B. Ahmad, „Wide Band Gap Power Semiconductor Devices and their Applications“, M.Sc. Thesis, Aalto University, Espoo, Finland, 2015.
[3] N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins, “Power Elec-tronics”, 3rd Ed., John Wiley and Sons, 2003.
[4] M. Недељковић, С. Срђић, „Енергетски претварачи 1 - Основне топологије енергетских претварача“, Електротехнички факултет, Београд, 2016.
[5] J. Arillaga, Y.H. Liu, N.R. Watson, „Flexible Power Transmission – The HVDC Options“, John Wiley and Sons, 2007.
[6] А. Nordvall „Multilevel Inverter Topology Survey“ Chalmers University оf Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[7] E. Ghiani, F. Pilo “Smart inverter operation in distri-bution networks with high penetration of photovolta-ic system”, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, Vol.3, pp.504-511, 2015.
[8] R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodriguez, „Grid converters for photovoltaic and wind power system“, John Wiley and Sons, 2011.
[9] J.A. Alves, G. da Cunha, P. Torri, „Medium voltage industrial variable speed drives“, Brazil, 2009. https://pdfs.semanticscholar.org/7df6/86b0e46280824d6f39ec313acc2fb5a7b9a1.pdf .
[10] W. Czuchra, W. Mysinski, B. Woszczyna, „Analysis of the use of transistors based on SiC technology in inverters in the context of electromagnetic compati-bility“, Technical Transaction, Electrical Eng., Vol.1-E, 2016, doi: 10.4467/2353737XCT.16.027.5289.
Objavljeno
2020-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo