DEFINISANJE SKUPA PODATAKA ZA VIZUELIZACIJU DISTRIBUTIVNE MREŽE

  • Sara Pavlović
Ključne reči: Distributivna mreža, Vizuelizacija mreže, Minimalno razapinjuće stablo, Primov algoritam

Apstrakt

Savremenu distributivnu mrežu čini neizmeran broj entiteta, pa je njena sveobuhvatna vizueli­zacija nepraktična za nadzor i upravljanje. Rješenje ovog problema je u prikazu samo važnih entiteta, tj. entiteta koji su od značaja korisniku, dok se preostali entiteti grupišu u cjeline. Da bi se postigao cilj, iskorišćena je radijalna struktura distributivne mreže. Mreža je opisana pomoću grafa i upotrebom Primovog algoritma kreirano je minimalno razapinjuće stablo koje obuhvata važne entitete mreže. Potom se stablo dijeli na odgovarajuće segmente, koji se šalju na prikaz. Rezultat ovakvog pristupa je jasna vizuelizacija distributivne mreže.

Reference

[1] R.DeBlasio, T.Cherry, “Standards for the Smart Grid“, In Proceedings of International Conference IEEE Energy 2030, Atlanta, USA, pp. 1-7, 2008

[2] D.Popović, “Power applications: A cherry on the top of the DMS cake“, DA/DSM DistribuTECH Europe, Vienna, Austria, 2000.

[3] V.Strezoski, “Osnovi elektroenergetike“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.

[4] “IEC 61970–301 (2009-04) Ed. 2.0 Energy management system application program interface (EMS-API)“, 2009, ISBN 978-2-88910-593-9

[5] R. Diestel, “Graph Theory“, 4th Edition, Springer, ISBN 978-3-642-14278-9, 2012.

[6] B. Stojanovic, “Algoritamske strategije - Materijali za predavanja“, Prirodno matematički fakultet, Kragujevac
Objavljeno
2018-11-16
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo