REALIZACIJA ELEKTRONSKOG SISTEMA ZA OČITAVANJE JEDNODIMENZIONALNOG BAR-KODA

  • Dragan Raca
Ključne reči: Bar-kod, sistem za očitavanje, Atmega328P, STSPIN820, TSL250R, laser

Apstrakt

Tema ovog rada je realizacija sistema za očitavanje bar-kodova i analiza problema koji su se javili pri njoj. U radu je data mehanička konstrukcija, elektronski sistem i algoritam rada čitača. Prikazan je rezultat očitavanja i predložena su poboljšanja datog sistema.

Reference

[1] J. Phaniteja, P Derin: ,,Evolution of Barcode”, International journal for development of computer science & technology (pristupljeno: 22.10.2019.)
[2] S.O. Kasap: ,,Optoelectronics and Phonics”, 2 end ed. 2013, Harlow
[3] Dokumentacija fotodetektora TSL250R:
http://www.farnell.com/datasheets/301932.pdf
(pristupljeno: 22.10.2019.)
[4] J. Bajić, Beleške sa predavanja iz predmeta Primenjena optoelektronika: ,,Skeneri, Štampači, Primena lasera” (2018.)
[5] Dokumentacija drajvera za motor STSPIN820:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stspin820.pdf (pristupljeno: 22.10.2019.)
Objavljeno
2020-05-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo