PACIJENT SIMULATOR – MAJČIN I FETALNI SIGNAL GENERATOR NEINVAZIVNIH ABDOMINALNO SNIMLJENIH EKG I EHG BIOPOTENCIJALA

  • Nemanja Čabrilo
Ključne reči: DAQ, EKG, EMG, EHG, obrada signala, višekanalni simulator

Apstrakt

Ovaj rad opisuje proces dizajniranja i razvoja višekanalnog generatora elektrofizioloških signala zasnovanog na LabVIEW programskom okruženju i merne kartice za akviziciju podataka (DAQmx). Posebna pažnja posvećena je rekonstrukciji realističnih neinvazivnih signala u smislu električne aktivnosti majčinog i fetalnog srca i mišića materice. Ideja je bila da se predstavi funkcionalni prototip koji može da generiše sintetički signal i da se prema zahtevima korisnika koriguje u realnom vremenu bez gubitaka u kvalitetu signala, a sve to u cilju da bi se pridao značaj razvoju novih dijagnostičkih metoda.

Reference

[1] P. E.McSharry, G. D. Clifford, L. Tarassenko, and L. A. Smith,“A dynamical model for generating synthetic electrocardiogram signals,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 50, no. 3, pp. 289–294, 2003.
[2] Vullings, R. (2010). “Non-invasive fetal electrocardiogram: analysis and interpretation” Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven DOI: 10.6100/IR692881
Objavljeno
2020-05-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo