PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE SPRING CLOUD GATEWAY KOMPONENTOM U MIKROSERVISNOM EKOSISTEMU

  • Stevan Kosijer
Ključne reči: Mikroservisna arhitektura, Gateway komponenta, Spring Boot Admin, upravljanje mikroservisnim ekosistemom

Apstrakt

U radu su predstavljene osobine, osnovne komponente, prednosti i mane mikroservisne arhitekture. Obrazložena je funkcija komponente koja služi za kontrolu ulaznog saobraćaja u mikroservisnom ekosistemu. Opisana je implementacija proširenja koje omogućava direktnu manipulaciju rutama i filterima ove komponente. Nad realnim sistemom koji podržava dato proširenje izvršena su testiranja performansi pri obavljanju operacija manipulacije rutama. Predstavljeni su rezultati testiranja kao i mogući pravci daljeg razvoja ovog rešenja.

Reference

[1] Chris Richardson, Microservices Patterns, 1st edition, Manning Publications, 2018.
[2] John Carnell, Spring Microservices in Action, 1st edition, Manning Publications, 2017
[3] Dinesh Rajput, Hands On Microservices – Monitoring and Testing, Packt Publishing, 2018
Objavljeno
2020-05-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo