PREDLOG REŠENJA POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRODAJU KARATA ZA DOGAĐAJE U DVORANAMA

  • Nikša Bogovac
Ključne reči: Automatizacija, Elektronsko poslovanje, prodaja ulaznica, Microsoft .NET, AngularJS, MVC

Apstrakt

U okviru ovog rada izvršen je razvoj poslovno-informacionog sistema za prodaju karata za događaje u dvoranama čija je namena da olakša i ubrza proces poslovanja kompanije koja se bavi pružanjem usluga prodaje karata. Prikazan je postupak implemen­tacije jednog takovog sistema sa integracijom plaćanja putem kreditnih kartica koristeći Microsoft .NET tehnolo­giju, MVC, AngularJS i Web API.

Reference

[1] Microsoft - Silverlight
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
[2] Wikipedia - .NET Framework
https://sr.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
[3] MVC design pattern
https://www.geeksforgeeks.org/mvc-design-pattern/
[4] AngularJS
https://angularjs.org/
[5] Microsoft -ASP.NET Web API
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/tutorial-your-first-web-api
[6] Integrate Google signin
https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-in
[7] Facebook login
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/
[8] Wikipedia – Oauth
https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth
Objavljeno
2020-05-22
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo