KARAKTERISTIKE I ANALIZA FAKTORA INOVATIVNOSTI U USLUŽNIM PREDUZEĆIMA

  • Nikola Ivezić
Ključne reči: inovacije, merenje inovativnosti, kritični faktori

Apstrakt

Теma rada jeste prikaz inovacija, nji­hov značaj, karakteristike i analiza faktora inovativnosti sa posebnim osvrtom na uslužna preduzeća; merenje ino­vativnosti putem inovativne balansirane tabele rezultata, kao i određivanje ključnih faktora promene u preduzeću Pollini.

Reference

[1] OECD, Oslo Manuel - The Measurement of Scientific and Technological Activities, 3 rd edition, (2005)
[2] Draker, F. P., Menadžment za budućnost, Beograd: Grmeč,Privredni pregled - Beograd, (1995)
[3] Stošić B., „Menadžment inovacija-ekspertni sistemi, modeli i metodi“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007.
[4] OECD, Oslo Manuel- The Measurement of Scientific and Technological Activities, 3 rd edition, (2005)
[5] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zigovima.html
[6] Tidd J., Bessant J. „Managing innovation“ 5th (2015)
[7] Tidd J., Bessant J. „Managing innovation“ 5th (2015)
[8] Tidd J., Bessant J. „Managing innovation“ 5th (2015)
[9] www.weforum.org WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.)
[10] Tidd J., Bessant J. „Managing innovation“ 5th (2015)
[11] Tidd J., Bessant J. „Managing innovation“ 5th (2015)
[12] Kaplan R., Norton D., „The Balanced Scorecard”, Harvard Business Press (1992)
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment