UPOREDNA TEHNOEKONOMSKA ANALIZA RAZLIČITIH PROCESA SEČENJA ČELIČNOG LIMA

  • Mirsad Tiganj
Ključne reči: Sečenje čeličnog lima, tehnoekonomska analiza, gasno sečenje, lasersko sečenje, plazma sečenje

Apstrakt

Osnovni cilj istraživanja je orijentisan na optimizaciju procesa sečenja čeličnog lima sa različitih tehnoloških aspekata. Kao ulazne promenljive definisane su vrsta procesa sečenja, debljina čeličnog lima i brzina sečenja, a kriterijumi tehnoekonomske analize su vreme obrade, dimenziona tačnost, geometrijska tačnost, stepen iskorišćenosti materijala, kvalitet obrađene površine i troškovi obrade, odnosno cena dobijanja gotovih delova sečenjem.

Reference

[1] Martinovski V., Antić M.: Noviteti u termičkim postupcima rezanja, Mašinski Fakultet, Beograd, 2011.
[2] Gostimirović, M.: Nekonvencionalni postupci obrade, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2016.
[3] Tiganj, M.: Uporedna tehnoekonomska analiza različitih procesa sečenja čeličnog lima, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[4] Todić, V., Penezić, N., Lukić, D., Milošević, M.: Tehnološka logistika i preduzetništvo, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
Objavljeno
2019-05-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo