prof. dr Todor Bačkalić


Nedostaje slika

dr Todor Bačkalić

Redovni profesor


Telefon021/485-2481
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 137

  Rođen je 03.09.1967. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole završio je u Titelu. Godine 1986., u Novom Sadu, završio je srednju saobraćajnu školu - smer hidronautičar tehničar.
 Godine 1986. upisao se na Saobraćajni odsek Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer Vodni saobraćaj. Studije je započeo školske 1987/88 godine, posle odsluženja vojnog roka u Ratnoj mornarici. U toku studiranja ostvario je prosečnu ocenu 8,67 (osam i 67/100), a diplomski rad pod naslovom „Transport naftinih derivata kanalskom mrežom Dunav-Tisa-Dunav“ odbranio je 11.06.1992. godine sa ocenom 10 (deset). Tokom studiranja nagrađivan je zbog postignutog uspeha (1988/89 druga nagrada, 1990/91 druga nagrada i 1991/92 treća nagrada za ukupan uspeh).
  Na poslediplomske studije Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Vodni saobraćaj, upisao se školske 1992/93 godine i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,56 (devet i 56/100). Magistarski rad pod naslovom „Organizacija saobraćaja na plovnim kanalima u funkciji propusne sposobnosti plovnog puta“ odbranio je 03.07.1996. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  Doktorsku disertaciju pod naslovom „Upravljanje saobraćajem na veštačkim plovnim putevima ograničenih dimenzija u funkciji njihove propusne sposobnosti“ odbranio je 18.01.2001. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, kao autor ili koautor, do sada je objavio 5 radova u međunarodnim časopisima (sa SCI liste), 10 radova u međunarodnim časopisima (van SCI liste), 6 radova u domaćim časopisima, 54 rada na konferencijama međunarodnog značaja i 25 nacionalnog značaja. Kao koautor učestvovao je u izradi 1 monografije nacionalnog značaja, kao i 2 udžbenika (1 osnovni i 1 pomoćni) i 1 skripta. Kao koordinator rukovodio je CEEPUS mrežom „Traffic, Transportation and Logistic Developments for Achieving Sustainable Competitive Advantage - TransLog4ComAd (CIII-RS-0603-01)“. <cir>Bio je član istraživačkog tima međunarodnog FP7 projekta „Development of a Next Generation European Inland Waterway Ship and Logistics System - NEWS“. Učestvovao je u izradi 30 projekata i studija u zemlji, od toga je bio rukovodilac na 2 projekta finansirana od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; kao i na 6 projekata i studija iz oblasti saradnje sa privredom.
  Oktobra 1992. godine zasnovao je radni odnos i izabran za asistenta pripravnika na Saobraćajnom odseku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Brodovi. Juna 1997. godine biran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Vodni saobraćaj. Juna 2001. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Tehnologije transportnih sistema. Juna 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za za užu naučnu oblast Tehnologije transportnih sistema, a reizabran juna 2011. godine. Marta 2016. godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Organizacije i tehnologije transporta. Dosadašnje angažovanje u nastavi bilo je vezano za predmete iz oblasti vodnog saobraćaja.
  U dosadašnjem periodu bio je mentor preko 20 diplomskih i diplomskih master radova, kao i član komisije na preko 370 diplomskih i diplomskih master radova. Bio je mentor pri izradi 1 doktorske disertacije i član komisije za odbranu 3 doktorske disertacije.
  U periodu 2009-2012 bio je član Saveta Fakulteta tehničkih nauka, a u periodu 2012-2015 bio je član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.
  Član je Inženjerske komore Srbije od 2004. godine (licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije - 370). Od 2010. godine član je Komisije za standarde iz oblasti „Brodogradnja i pomorske konstrukcije (KS R188)“ Instituta za standardizaciju Srbije. Od 2012. godine član je Saveta za vodni saobraćaj Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Redovni profesor
11.03.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.06.2001.01.06.2006.Departman za saobraćaj
Vanredni profesor15.06.2006.01.02.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
NazivU Ustanovi
Transport naftinih derivata kanalskom mrežom Dunav-Tisa-Dunav primenom potiskivačkog sastava

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Organizacija saobraćaja na plovnim kanalima u funkciji propusne sposobnosti plovnog puta

Magistratura

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1996

Upravljanje saobraćajem na veštačkim plovnim putevima ograničenih dimenzija u funkciji njihove propusne sposobnosti

Doktorat

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBugarski V., Bačkalić T., Kuzmanov U.: Fuzzy decision support system for ship lock control, Expert Systems with Applications, 2013, Vol. 40, No 10, pp. 3953-3960, ISSN 0957-4174
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBačkalić S., Jovanović D., Bačkalić T.: Reliability reallocation models as a support tools in traffic safety analysis, Accident Analysis and Prevention, 2014, Vol. 65, pp. 47-52, ISSN 0001-4575
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBačkalić T., Bugarski V., Kulić F., Kanović Ž.: Adaptable Fuzzy Expert System for Ship Lock Control Support, Journal of Navigation, 2016, Vol. 69, No 6, pp. 1341-1356, ISSN 0373-4633
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović D., Bačkalić T., Bačkalić S.: The application of reliability models in traffic accident frequency analysis, Safety Science, 2011, Vol. 49, No 8-9, pp. 1246-1251, ISSN 0925-7535
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBačkalić T., Jovanović D., Bačkalić S.: Effort Allocation in Rural Road Safety Analysis under Data-Limited Conditions, Journal of Transportation Engineering. ASCE / American Society of Civil Engineers, 2015, ISSN 0733-947X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKanović Ž., Bugarski V., Bačkalić T.: Ship Lock Control System Optimization using GA, PSO and ABC: A Comparative Review, Promet - Traffic and Transportation, 2014, Vol. 26, No 1, pp. 23-31, ISSN 0353-5320
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBačkalić T., Maslarić M.: Analysis of draught size of vessels on the lower sector of the Sava river, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 12-19, ISBN 978-961-6044-96-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaslarić M., Bačkalić T.: Container terminal simulation: a case study, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 232-239, ISBN 978-961-6044-96-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBačkalić T., Bukurov M.: Modelling of the ship locking process in the zone of ship lock with two parallel chambers
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrunnthaller G., Georgijević M., Zrnić N., Bojić S., Bačkalić T., Stein S.: Container Transport on the Danube - Potentials for the Development of a Liner Service., 21. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč, 23-25 Septembar, 2015, pp. 269-274, ISBN 978-86-7083-863-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBačkalić T., Maslarić M.: Navigation conditions and the risk management in inland waterway transport on the middle Danube, Transport Problems: An International Scientific Journal, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 13-24, ISSN 1896-0596
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMaslarić M., Bačkalić T., Nikoličić S., Mirčetić D.: Assessing the trade-off between lean and resilience through supply chain risk management, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 229-236, ISSN 2217-2661
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaUpravljanje saobraćajem na veštačkim plovnim putevima ograničenih dimenzija u funkciji njihove propusne sposobnosti
(M72) Odbranjen magistarski radOrganizacija saobraćaja na plovnim kanalima u funkciji propusne sposobnosti plovnog puta
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetTehnologija vodnog saobraćaja deo I - Plovna prevozna sredstva, Edicija - "Tehničke nauke - udžbenici", 2003. (prvo izdanje), 2005. (drugo izdanje), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetEksploataciona svojstva brodskih dizel motora, 2001., Saobraćajni odsek Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu11.03.2016.
Vanredni profesorTehnologije transportnih sistema13.06.2011.
Vanredni profesorTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka15.06.2006.
DocentTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka06.06.2001.
Asistent - dr naukaTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka22.01.2001.
AsistentTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka09.06.1997.
Asistent pripravnikTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka05.10.1992.