Nastavnik stranih jezika mr Marina Katić


Nedostaje slika

mr Marina Katić

Nastavnik stranih jezika


Telefon021/485-2300
E-mail
Akademsko zvanjeNastavnik stranih jezika
KancelarijaKabinet 003

Diplomirala je 1987 god. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistarske studije je upisala 2000/01 na Fakultetu tehničkih nauka, a temu magistarskog rada “Uloga i značaj terminologije u elektronskom poslovanju” odbranila je 2006. god. Doktorsku disertaciju sa temom "Terminologija i modeli elektronskih ugovora u procesu elektronskog poslovanja" prijavila je u septembru 2006.god. Stručnu karijeru je započela 1987. god. na "Institutu za plućne bolesti i TBC" u Sremskoj Kamenici, kao poslovni sekretar – inokorespondent, gde je prevodila naučne radove i obavljala korespodenciju sa stranim naučnim ustanovama. Od 1988. do 2001. god. radila je u "Agrovojvodini - EXPORT-IMPORT", Novi Sad, kao stručni prevodilac, gde se bavila prevođenjem poslovnih tekstova i dokumentacije. Od 1999. god. sarađuje sa Fakultetom tehničkih nauka kao spoljni saradnik - predavač. 2001. god. izabrana je u zvanje Predavača za engleski jezik na Fakultetu tahničkih nauka, gde se i iste godine zaposlila. 2005. god. je reizabrana u isto zvanje. Poseduje iskustvo u prevodjenju ugovora, poslovnih pisama, tehničkih specifikacija i sličnih dokumenata vezanih za spoljno-trgovinsko poslovanje u pismenoj formi, kao i u konsekutivnom prevodjenju prilikom sklapanja ugovora sa stranim firmama. Ima zvanje Ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik, koje je dobila rešenjem Ministra pravde 1999. god. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Vojvodine od 1988. god. i Udruženja nastavnika enleskog jezika (English Language Teachers Association - ELTA).

Nastavnik stranog jezika
09.06.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač01.11.2001.Departman za opšte discipline u tehnici
Viši nastavnik stranog jezika09.06.2014.Katedra za društvene nauke
NazivU Ustanovi
nema

Diploma

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

1987

TERMINOLOGIJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Filološki fakultet

2006

Localization of Anglicisms in Serbian

Master rad

Filološke nauke

Filološki fakultet

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaKatić M., Šafranj J.: An Analysis of Dissertation Abstracts Written by Non-native English Speakers at a Serbian University: Differences and Similarities Across Disciplines, in M.Chitez et al. (eds), University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Translation and Innovation, Multilingual Education, Springer Nature Switzerland AG, 2018, str. 231-248, ISBN 978-3-319-95197-3, UDK: 2213-3208
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKatić M., Šafranj J.: Prevođenje termina elektronskog poslovanja: prevodilačke tehnike kroz prizmu kontrastivne analize, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 2015, Vol. 58, No 2, pp. 235-248, ISSN 0352-5724, UDK: 80/81(082
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠafranj J., Katić M.: Technical Description in Academic Writing, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 3-4 Novembar, 2016, pp. 489-494
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠafranj J., Katić M.: ESP in Engineering Education, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21 Jun, 2016, pp. 73-88
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMirović I., Katić M.: Fostering Modernization and Innovation at Universities and the Role of English Language Teaching , 1. WBCInno International conference, Novi Sad, 18 Septembar, 2015, ISBN 978-86-499-0203-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠafranj J., Katić M.: Syntactic Properties of Non-finite Clauses in Academic Written Discourse, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 519-525
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić M., Šafranj J.: Problem-based Learning in ESP Classroom: Impact on Language for Engineers, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 235-248, ISBN 978-86-7680-321-7
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠafranj J., Gojkov-Rajić A., Katić M.: The Effects of Students´ Meta-cognitive Abilities and Gender on the Development of Their Foreign Language Skills, Nastava i vaspitanje, 2018, Vol. 67, No 1, pp. 147-161, ISSN 0547-3330, UDK: 159.953.3.072:81'243-057.875 159.922.072-057.875
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarina Katić, Kostadin Pušara, “Standardization of E-Commerce Terminology“, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Vol.III, Part 2, 2005, ISSN 1584-2665, Edition Mirton, Timisoara (Romania), pp.31-36.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKatić M., Šafranj J.: Tvorbeni procesi u engleskom jeziku: Nove reči u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine, Pedagoška stvarnost, 2014, No 1, pp. 95-101, ISSN 0553-4569, UDK: 37
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Mirović I.: Predlog o usvajanju engleskih skraćenica za nazive titula i zvanja inženjerskih struka, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 303-308, ISBN 978-86-7892-795-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Mirović I.: Prevodjenje naziva titula i zvanja stečenih na Fakultetu tehničkih nauka u Novon Sadu: nekad i sad , 21. TREND - Trendovi razvoja, Zlatibor, 23-26 Februar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarina Katić, Kostadin Pušara, “Standardization of E-Commerce Terminology“, VIII International Symposium on Interdisciplinary Regional Research - ISSIR 2005, Szeged (Hungary), 19-21. 04. 2005., University of Szeged, CD ROM.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Katić, K.Pušara, „Zašto je potrebna standardizacija termina elektronske trgovine“, XLIX Konferencija za ETRAN, Budva, 05.-10. 06. 2005., Zbornik radova, CD-ROM i knjiga, Sveska 3, pp.238-241.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Katić, K.Pušara, „Jezički aspekti u procesu internacionalizacije“, XIII konferencija Industrijski sistemi sa međunarodnim učešćem – IS 2005, Herceg Novi, Sep. 2005, ISBN 86-7780-008-5, pp.887-894.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Katić, “Deregulacija u elektroprivredi sa aspekta tumačenja i prevođenja engleskih termina na srpski jezik”, III Jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, JUKO-CIRED, Vrnjačka Banja, Okt. 2002, Sveska 4, P-7.04, pp.153-158, (knjiga i CD ROM).
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Katić, “Engleski jezik u službi međunarodnog menadžmenta“, XII međunarodna konferencija Industrijski sistemi – IS 2002, Vrnjačka Banja, Nov. 2002, pp.146-151
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Katić, “Anglicizmi u jeziku tehnike”, XLVII Konferencija ETRAN, Herceg Novi, Jun 2003, CD-ROM i knjiga, Sveska 3, pp. 241-244.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarina Katić, Kostadin Pušara, “Need for E-Commerce Term Standardization and Harmonization”, Western Business & Management Conference 2004, Las Vegas (USA), Oct.2004, CD ROM.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Katić, “O tehnikama prevođenja nekih engleskih termina energetske elektronike”, 11th International Symposium on Power Electronics – Ee 2001, Novi Sad, Oct.-Nov.2001, pp.154-157.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Katić, “Terminology of E-Commerce”, 7th International Symposium on Interdisciplinary Regional Research – ISIRR 2003, Hunedoara (Romania), Sept. 2003, CD-ROM – Paper 0104.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduM.Katić, “Key Terms of Business Environment”, PSU-UNS Int. Conference Energy and Environment, Hat Yai (Thailand), Dec. 2003, .
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu09.06.2019.
Viši nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu09.06.2014.
Predavač stranih jezika i veštinaEngleski jezik08.07.2010.
Asistent pripravnik REngleski jezikFakultet tehničkih nauka01.10.2001.