vanr. prof. dr Radomir Đokić


Nedostaje slika

dr Radomir Đokić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2357
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 509

dr Radomir Đokić rođen je 27.11.1978. godine u Radaljici, opština Novi Pazar od oca Dobrivoja i majke Mire. Osnovnu školu završio je u Osaonici, opština Novi Pazar. Srednju tehničku školu završio je u Novom Pazaru 1997. godine. Iste godine upisao je Fakultet tehničkih nauka Mašinskog odseka, Univerziteta u Novom Sadu, a na trećoj godini opredelio se za smer Mehanizacija I. Diplomirao je 2002. godine sa opštim uspehom 9.09 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Naziv diplomskog rada: „Istraživanje i razvoj putničkih liftova na električni pogon“.
Godine 2002. upisao je poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka (Institut za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku), gde je 2010. godine , na istom fakultetu, odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Razvoj analitičko-numeričkih postupaka za određivanje dinamičkog ponašanja liftova“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje dinamike i razvoj mašina vertikalnog transporta primenom numeričko-eksperimentalnih postupaka“ odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka dana 22.03.2016. godine i stekao titulu doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinsko inženjerstvo.
U svojstvu Istraživača-stipendiste na projektu „Istraživanje i razvoj putničkih liftova na električni pogon“, koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, radio je od 01.04.2003. do 2004. godine. Od te godine pa do 01.01.2007. godine radio je u istom svojstvu na projektu “Istraživanje i razvoj elektro pogonjenih sredstava unutrašnjeg transporta (viljuškari i elektro-platforme) koji je finansiralo isto Ministarstvo.
Izabran je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Prehrambeno mašinstvo 28.12.2006. godine, a od 24.04.2009. do 27.03.2015. godine radio je kao Asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika. Od 28.03.2015. godine radio je u zvanju Predavača na istom fakultetu za užu oblast Mašinski elementi, mehanizmi, grafičke komunikacije i dizajn, do izbora u Docenta 01.10.2016. godine za užu naučnu oblast Projektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika. Za istu užu naučnu oblast izabran je u zvanje Vanredni profesor dana 01.10.2021. godine.
dr Radomir Đokić je bio uključen u istraživački rad Katedre na realizaciji osnovnog naučno-istraživačkog projekta pod nazivom „Istraživanje i razvoj putničkih liftova na električni pogon“ (MIS 3.03.3214.B), koji je bio finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, zatim na realizaciji projekata u okviru programa istraživanja iz oblasti tehnološkog razvoja pod nazivima „Razvoj, projektovanje i optimizacija sistema i konstruktivnih elemenata nosećih konstrukcija montažnih hala“ (TR-14057) i „Kontinualni daljinski monitoring vitalnih eksploatacionih parametara nosećih konstrukcija terenskih mobilnih postrojenja relevantnih za vek trajanja kao činilac njihove pouzdanosti i preventivnog održavanja“ (TR-14037), koji su takođe finansirani od strane pomenutog Ministarstva. U periodu od 2011.-2019. godine bio je angažovan na realizaciji projekta u okviru programa istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz oblasti tehnološkog razvoja pod nazivom „Teorijsko-eksperimentalna istraživanja dinamike transportnih mašinskih sistema“ (TR-35049).
Od 2018. godine dr Radomir Đokić je član Komisije za standarde i srodne dokumente KS M178 (Liftovi, pokretne stepenice i pokretna gazišta).
U okviru programa razmene studenata i nastavnog osoblja koji je finansiran od strane organizacije WUS-Austria, dr Radomir Đokić je boravio 2005. godine na Tehničkom univerzitetu u Beču. Godine 2008. u okviru bilateralnog projekta Ministarstva za nauku „Integralni razvoj proizvoda“  boravio je na Mašinskom fakultetu u Ljubljani.
Radio je na integraciji programskih paketa CATIA V5, Autodesk Inventor, MSC ADAMS i ANSYS kao podloga za automatizovano projektovanje mašina, formiranje virtualnih prototipova i simulaciju rada transportnih sistema i uređaja.
Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Vanredni profesor
01.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom01.10.2010.01.03.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent24.04.2009.01.09.2010.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Stručni saradnik na projektu26.12.2008.01.04.2009.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.12.2008.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Docent01.10.2016.30.09.2021.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
Predavač28.03.2015.01.09.2016.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.31.12.2015.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
NazivU Ustanovi
Istraživanje i razvoj putničkih liftova na električni pogon

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Razvoj analitičko-numeričkih postupaka za određivanje dinamičkog ponašanja liftova

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Istraživanje dinamike i razvoj mašina vertikalnog transporta primenom numeričko-eksperimentalnih postupaka

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽivanić D., Ilanković N., Zuber N., Đokić R., Nebojša Z., Zelić A.: The analysis of influential parameters on calibration and feeding accuracy of belt feeders, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2021, Vol. 23, No. 3, pp. 413-421, ISSN 1507-2711
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVladić J., Jovanović M., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Theoretical and experimental analysis of elevator dynamic characteristics, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1011-1020, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVladić J., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Modelling and simulations of elevator dynamic behaviour, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, pp. 423-434, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐokić R., Vladić J., Kljajin M., Jovanović V., Marković G., Karakašić M.: Dynamic Modeling, Experimental Identification and Computer Simulations of Non-Stationary Vibration in High-Speed Elevators, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2021, Vol. 67, No. 6, pp. 287-301, ISSN 0039-2480
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐokić R., Vladić J., Živanić D., Jojić T., Jovanović V., Zdravković N.: Analysis of Elevators Dynamic Parameters with Solution of Summary Data Acquisition During Experimental Research, 10. Heavy Machinery-HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 23-25 June, 2021, pp. 25-32, ISBN 978-86-81412-09-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐokić R., Vladić J., Jojić T., Gajić A.: Kinematic Characteristics of Zipline, 23. International Scientific Conference TRANSPORT MEANS, Palanga: Kaunas University of Technology, 2-4 October, 2019, pp. 503-507, ISBN 2351-7034
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić J., Jojić T., Đokić R.: Theoretical backgrounds for zipline analysis, 23. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč: Mašinski fakultet Beograd, 18-20 September, 2019, pp. 147-150, ISBN 978-86-6060-020-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐokić R., Vladić J., Živanić D.: Experimental method reviewing for dynamic parameters determining of vertical transport, The Sixth International Conference Transport and Logistics - TIL, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 25-26 Maj, 2017, pp. 43-48, ISBN 978-86-6055-053-0
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐokić R., Vladić J., Jojić T., Živanić D.: Numerical Methods for Dynamic Analysis of Vertical Transport Machines, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology – JMAIT, 2021, Vol. 6, No. 3, pp. 17-23, ISSN 2466-3603
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVladić J., Đokić R.: Characteristics of mathematical methods and specialized software systems for dynamic analysis of elevators and mining elevators, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 2017, Vol. 23, No. 2, pp. 31-38, ISSN 0354-6829
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2021.
DocentProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
Asistent pripravnik RMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu27.03.2015.
Asistent - stari nazivMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka28.03.2012.
AsistentMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka24.04.2009.
Saradnik u nastaviPrehrambeno mašinstvoFakultet tehničkih nauka01.01.2007.