doc. dr Pavle Pitka


Nedostaje slika

dr Pavle Pitka

Docent


Telefon021/485-2493
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 126C

Pavle Pitka rođen je 24.januara 1983. godine u Sr. Mitrovici. Osnovnu školu J.J.Zmaj završio je u Šašincima i 1998.god upisao gimnaziju „Ivo Lola Ribar“ u Sr. Mitrovici, prirodno-matematički smer.
Nakon završene srednje škole 2002. godine počinje školovanje na osnovnim studijama Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Saobraćaj, smer Drumski saobraćaj. Studije završava prosečnom ocenom 8.58 i zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja-Master stiče 23.septembra 2008. godine odbranom diplomskog master rada na temu „Analiza mogućnosti poboljšanja uslova odvijanja saobraćaja u ulici Cara Dušana u Inđiji“.
Školske 2009/2010. Pavle je upisao doktorske studije na studijskom programu Saobraćaj. Od 1. januara 2010. god. zaposlen je na mestu saradnika u nastavi na Fakultetu tehničih nauka u Novom Sadu, odsek Saobraćaj, Katedra za saobraćajne sisteme, a 1. februara 2012. god. izabran je za asistenta-mastera na Katedri za tehnologije transportno-logističkih sistema.
Član je naučno-istraživačkog tima na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Modeli integracije transportnih sistema“. Objavio je 25 naučnih radova i tehničkih rešenja. Kao prvi autor Pavle je objavio 4 rada od kojih je jedan u međunarodnom naučnom časopisu sa SCI liste. Kao član stručnog tima učestvovao je u izradi 26 studija i projekata iz oblasti saobraćaja. Doktorsku disertaciju na temu „Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika“ odbranio je 29. septembra 2016.

Docent
01.04.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2010.01.01.2012.Departman za saobraćaj
Asistent sa doktoratom29.09.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Asistent-Master23.01.2012.01.09.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.08.11.2015.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
NazivU Ustanovi
Analiza mogućnosti poboljšanja uslova odvijanja saobraćaja u Ulici cara Dušana u Inđiji

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika

Doktorske studije (po novom)

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavković T., Miličić M., Tanackov I., Pitka P., Koleška D.: Short-term and long-term impacts of eco-driving on dynamics of driving behavour and operating parameters, Transport, 2020, Vol. 35, No 2, pp. 143-155, ISSN 1648-4142
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Simeunović M., Pitka P.: Development of priority strategies for public transport vehicles, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 63-69, ISBN 978-86-7892-962-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Pitka P., Stošović N.: MUTUAL INFLUENCE OF TRANSPORT AND TOURISM, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of technical science, 19-21 Maj, 2016, pp. 46-52, ISBN 978-9989-786-79-2, UDK: 338.48:656.02
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPitka P., Simeunović M., Marjanović S., Radivojev D.: QUALITY OF SERVICE IN MASS PUBLIC TRANSPORT, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, 29-30 Jun, 2016, pp. 227-232, ISBN 978-86-86355-32-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Basarić V., Pitka P., Mitrović Simić J.: Development of alternative transport systems in the function of improving cities transportation, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 5-6 Novembar, 2015, pp. 153-159, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Pitka P., Simeunović M.: The influence of an electronic payment system on decreased vehicle dwell time at stops, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 385-392, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Simeunović M., Pitka P.: Organizing the public transportation system in Serbia, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Department for traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 437-444, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Pitka P., Simeunović M., Radojković M.: Comparative analysis of indicators of public transport in area of Novi Sad in period 2000/2010, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 121-128, ISBN 978–86–7892–349–4, UDK: 656.025.2(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadojković M., Papić Z., Pitka P.: The tariff policy and the tariff system as a means of managing parking, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 163-168, ISBN 978-86-7892-349-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: The financing public transport model in the function of quality services, 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 29-30 Jun, 2010, pp. 423-428, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Gladović P., Radojković M., Pitka P.: Taxicab organization in the function of quality services , 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 415-422, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Radojković M., Pitka P., Bašić S.: Transport services quality assessment model, 12. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanjem kvalitetom i pouzdanošću-DQM, 25-26 Jun, 2009, pp. 163-171, ISBN 1451–4966, UDK: 658.56
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Savković T., Pitka P., Gladović P., Dejanović B.: Karakteristike "Roll kontejnera" u distribuciji robe široke potrošnje, Tehnika - Saobraćaj, 2016, Vol. 63, No 4, pp. 600-603, ISSN 0558-6208
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavković T., Miličić M., Atanasković P., Pitka P., Milenković I.: Impact of Eco-driving on the Environment and Transport Company Operations, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 5-6, pp. 283-285, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavković T., Gladović P., Miličić M., Basarić V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSimeunović M., Simeunović M., Papić Z., Pitka P.: The influence of vehicle headway irregularity in public transport on in-vehicle passenger comfort, Scientific Research and Essays, 2012, Vol. 7, No 32, pp. 2874-2881, ISSN 1992-2248
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSimeunović M., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: The Information System “Isput“ for Monitoring and Controlling Transport, Suvremeni promet, 2011, Vol. 1, pp. 65-69, ISSN 0351-1898, UDK: 343.346:614.8
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Pitka P.: The application of a five-regime model in adaptive traffic control, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, pp. 222-228, ISSN 1840-1503
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimeunović M., Božić S., Pitka P., Simeunović M.: Ispitivanje pouzdanosti primene kočionog koeficijenta za utvrđivanje brzine kretanja kod vozila sa AB sistemom kočenja, 12. Savetovanje na temu saobraćajne nezgode, Zlatibor, 18-20 Maj, 2017, pp. 220-228, ISBN 978-85-86-931-14-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimeunović M., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Primena AVL-sistema za praćenje autobusa na linijama javnog prevoza, 1. Transport i savremeni uslovi poslovanja, Travnik: Fakultet za privrednu i tehničku logistiku, 27-28 Maj, 2010, pp. 213-220, ISBN 978-9958-640-06-3, UDK: 658.7(075.8)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Pitka P.: Informacioni sistem za praćenje i upravljanje transportom "ISPUT", 1. Transport i savremeni uslovi poslovanja, Travnik: Fakultet za privrednu i tehničku logistiku, 27-28 Maj, 2010, pp. 277-283, ISBN 978-9958-640-06-3, UDK: 658.7(075.8)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimeunović M., Radojković M., Pitka P.: Politika finansiranja javnog prevoza u modelu ograničene konkurencije, 2. Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj, 2009, pp. 103-110, ISBN 978-86-7892-222-0, UDK: 656.2.338
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaPitka P.: Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Transportni model, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Pitka P., Ruškić N.: Tehničko rešenje saobraćajnog čvora, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Model za ocenu finansijskih pokazatelja u prethodnim studijama opravdanosti izgradnje parking garaža, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Pitka P., Radivojev D., Škiljaica I.: CONCEPT OF THE REGIONAL PUBLIC TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT, 4. Places and Technologies, Sarajevo: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 8-9 Jun, 2017, pp. 470-475, ISBN 978-9958-691-56-0
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLeković M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavković T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Ilić S., Effects of eco-driving training: a pilot program in Belgrade public transport, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, vol. 26, no. 4, pp, Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, DOI: 10.17559/TV-20180704091922, avgust, 2019.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Pitka P., Basarić V., Simeunović M.: Model and software-based solution for implementing coordinated timed-transfer passenger transport system, 5. IEEE International Conference on Models and technologies for intelligent transportation systems, Napulj: IEEE, 26-28 Jun, 2017, pp. 304-309, ISBN 978-1-5090-6484-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Pitka P., Milenković I.: Static and Dynamic Eco-Driving, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 393-399, ISBN 978-86-7892-962-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPitka P., Simeunović M., Saulić N.: Uniformity Headway Analysis of Urban Public Transport, Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 1-2, pp. 136-140, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilenković I., Pitka P., Savković T., Vujičić A.: Koncept regionalne integracije sistema javnog prevoza putnika u republici Srbiji, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 4, pp. 55-59, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPitka P., Simeunović M., Savković T., Simeunović M.: Headway disturbance control in urban pablic transport, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 1-2, pp. 69-72, ISSN 0351-1898, UDK: 656.021+656.1/.5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka01.04.2017.
Asistent-masterOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka23.01.2015.
Asistent-masterOrganizacija i tehnologija transportaFakultet tehničkih nauka23.01.2012.
Saradnik u nastaviSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka22.12.2010.
Saradnik u nastaviSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka22.12.2009.