vanr. prof. dr Dragan Milićević


Nedostaje slika

dr Dragan Milićević

Vanredni profesor


Telefon021/485-2510
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Milićević Dragan, rođen je 29. avgusta 1977. u Tuzli, BiH. Srednju elektrotehničku školu je završio 1996. godine u Beogradu sa odličnim uspehom. U periodu 1997. do 2000. godine studirao je na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu na odseku za Energetiku. Juna 2000. godine diplomira na Višoj elektrotehničkoj školi sa prosečnom ocenom tokom studija 8.04.

U decembru 2000. godine se upisuje na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za energetsku elektroniku i mašine, kao student treće godine. Diplomski rad na temu ”Rekonstrukcija napajanja pobudnih namotaja Vard - Leonardovog postrojenja laboratorije za električne mašine Fakulteta tehničkih nauka” je odbranio 25. juna 2004. sa ocenom diplomskog rada 10 i sa prosečnom ocenom u toku studija 8,7 i tako stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva.

U periodu od decembra 2004. godine do avgusta 2005. godine bio je zaposlen na radnom mestu VSS laboranta pri Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače Fakulteta tehničkih nauka.

Postdiplomske studije upisao je školske 2004/05. godine na FTN-u. U periodu od avgusta 2005. do septembra 2008. godine zaposlen je na radnom mestu asistenta.

Magistarski rad pod nazivom "Modulacione tehnike upravljanja šestofaznim naponskim invertorom za napajanje asinhronih motora sa asimetrično izvedenim namotajem“, odbranio je 04.07. 2008. godine uz prosečnu ocenu tokom magistarskih studija 10,00. Od septembra 2008. godine zaposlen je na radnom mestu asistenta sa magistraturom.

Angažovan je u procesu nastave na predmetima „Energetska elektronika u pogonu i industriji“ i „Softverski alati za projektovanje“ na elektrotehničkom odseku, kao i na predmetu „Električne mašine i energetska elektronika“ na mašinskom odseku. Pored ovoga, kandidat se uspešno bavi naučno istraživačkim radom što je dokazao objavljivanjem većeg broja radova na skupovima od domaćeg i međunarodnog značaja, kao i u časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Angažovan je na više projekata finansiranih od strane ministarstva nauke i pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

2011. godine izabran je i u zvanje predavača na strukovnim sudijama

Član je međunarodne asocijacije IEEE. Govori engleski jezik.

Vanredni profesor
25.09.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom04.04.2014.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom26.09.2008.01.03.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik26.10.2005.01.09.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent25.09.2014.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2015.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Rekonstrukcija napajanja pobudnih namotaja Vard-Leonardovog postrojenja laboratorije za električne mašine Fakulteta tehničkih nauka

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Modulacione tehnike upravljanja šestofaznim naponskim invertorom za napajanje asinhronih motora sa asimetrično izvedenim namotajem

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Razvoj naprednog upravljanja pogonom sa šestofaznim asimetričnim asinhronim motorom

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMilićević D., Popadić B., Vukajlović N., Dumnić B., Čorba Z.: The analysis of inverter non-linearity influence on modulation technique selection in a dual three-phase induction machine drives, IET Power Electronics, 2018, ISSN 1755-4535
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopadić B., Dumnić B., Milićević D., Katić V., Šljivac D.: Grid connected converter control during unbalanced grid conditions based on delay signal concellation, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, ISSN 2050-7038, UDK: DOI: https://doi.org/10.1002/etep.2636
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSubotić I., Bado N., Levi E., Dumnić B., Milićević D., Katić V.: An Overview of Fast On-Board Integrated Battery Chargers for Electric Vehicles Based on Multiphase Machines and Power Electronics, Accepted On line DOI: 10.1049/iet-epa.2015.0292, IET Electric Power Applications, 2016, ISSN 1751-8660
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilićević D., Katić V., Dumnić B., Čorba Z., Marian G.: New Space Vector Scheme for VSI Supplied Dual Three-Phase Induction Machine, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2013, Vol. 13, No 1, pp. 59-64, ISSN 1582-7445, UDK: DOI 10.4316/aece.2013.01010
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČorba Z., Katić V., Popadić B., Milićević D.: New String Reconfiguration Technique for Residential Photovoltaic System Generation Enhancement, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 1, pp. 19-26, ISSN 1582–7445, UDK: DOI: 10.4316/AECE.2016.01003
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems, Thermal Science, 2016, pp. 1-15, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S., Čorba Z., Marian G., Marian G.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 141-157, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČorba Z., Katić V., Dumnić B., Milićević D.: In-Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion Systems Modeling and Testing, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 159-171, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDumnić B., Katić V., Vasić V., Milićević D., Delimar M.: An Improved MRAS Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator, Journal of Applied Research and Technology, 2012, Vol. 10, No 5, pp. 687-697, ISSN 1665-6423
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D.: Electrification of the Vehicle Propulsion System – An Overview, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 2, pp. 299-316, ISSN 0353-3670
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilićević D., Dumnić B., Popadić B., Katić V., Oros Đ.: Overview of the six phase VSI control techniques for the dual three-phase induction machine drive, 26. International Exhibition and Conference on Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality, Nirnberg: VDE, 19-20 Maj, 2015, pp. 1-8, ISBN 978-3-8007-3924-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Advanced laboratory setup for control of electrical drives as an educational and developmental tool, 5. EUROCON, Zagreb: The IEEE Eurocon 2013, 1-4 Jul, 2013, pp. 903-909, ISBN 978-1-4673-2231-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Practical implementation of vector control for dual three-phase induction machine, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopadić B., Vasić V., Dumnić B., Milićević D., Vukajlović N.: Rotor Slot Harmonics Based Induction Machine Speed Estimation, 19. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 19-21 Oktobar, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-980-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilićević D., Adžić E., Vasić V.: New Space-Vector PWM Technique for Dual Three-Phase AC Machine , 29. Power Electronics, Intelligent Motion, Power Quality PCIM, Nuremberg, 27-29 Maj, 2008, ISBN 978-3-89838-605-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlović N., Milićević D., Dumnić B., Popadić B.: Distributed Generator’s Monitoring and Protection Relay Performance Analysis, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu25.09.2019.
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu25.09.2014.
AsistentEnergetska elektronika, mašine i pogoni25.09.2011.
Asistent pripravnik REnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
AsistentEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka26.09.2008.
Asistent pripravnikEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka26.10.2005.