Predmet: Eksploatacija elektroenergetskih sistema (17 - EE411B)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sagledavanje osnovnih aspekata eksploatacije elektroenergetskih sistema (EES-a), odnosno metodologija i algoritama kojima se optimiziraju pojedini problemi eksploatacije proizvodnih i prenosnih kapaciteta. Cilj je i osposobljavanje studenata za rešavanje pojedinih praktičnih programa vođenja EES-a kroz dispečersko upravljanje i donošenje odluka o optimizaciji pogona. Jedan od ciljeva je i obučavanje studenata za korišćenje gotovih programskih paketa za optimizaciju pogona kroz menadžment EES-a. Cilj je i sagledavanje uticaja deregulacije tržišta električne energije i elektroprivrede na proces optimalne eksploatacije EES-a.
Na kraju kursa studenti su u mogućnosti da: - Sagledaju osnovne tehničko-ekonomske karakteristike najvažnijih elemenata EES-a: klasične proizvodne jedinice (hidro i termo elektrane), prenosna i distributivna mreža (vodovi i transformatori), potrošačka područja i novi i obnovljivi izvori energije. - Modeluju pojedine fizičke efekte koji se javljaju u pojedinim eksploatacionim uslovima. - Formulišu i reše osnovne analitičke funkcije eksploatacije EES-a. - Koriste pojedine softverske pakete za optimizaciju i simulaciju dispečerskog upravljanja u realnim proizvodno-prenosnim mrežama. - Donose odgovarajuće zaključke na bazi dobijenih rezultata, u cilju optimizacije eksploatacije EES-a.
- Energetsko-eksploatacione karakteristike potrošača. Dijagrami i krive trajanja opterećenja. Aproksimacije krive trajanja opterećenja. - Energetsko-eksploatacione karakteristike hidroelektrana. Hidrogram i kriva trajanja protoka. Modelovanje hidrauličkih turbina i hidroagregata. Pogonska ograničenja. Proračun snage i energije. Troškovi proizvodnje. - Energetsko-eksploatacione karakteristike termoelektrana. Osnovne energetske karakteristike termoelektrana, gasno-turbinskih i termoelektrana sa kombinovanim ciklusom. Troškovi proizvodnje. - Novi i obnovljivi izvori električne energije: vetroelektrane i fotonaponske elektrane. - Sigurnost EES-a i koeficijenti osetljivosti. - Ekonomski aspekti eksploatacije EES-a. Funkcije pogonskih troškova i ograničenja. Optimalna raspodela opterećenja u termo i hidro sistemima. Hidro-termo koordinacija. - Optimalni tokovi snaga. Funkcije cilja i ograničenja. Metode rešavanja. - Osnovni pojmovi o regulaciji učestanosti i aktivnih snaga. Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija. - Tržište električne energije i eksploatacija deregulisanih EES-a. Tržište energije i tržište pomoćnih usluga. Lokalna marginalna cena. Troškovi tranzita energije.
Predavanja; auditorne vežbe; konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. S. Ćalović, A. T. Sarić i P. Č. StefanovEksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta2005Tehnički fakultet, ČačakSrpski jezik
M. S. Ćalović i A. T. SarićZbirka rešenih zadataka iz eksploatacija elektroenergetskih sistema, Drugo dopunjeno i prošireno izdanje2006Tehnički fakultet, ČačakSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Švenda dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obrenić dr Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Simić Nikola
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lazarević Darko
Stručni saradnik-Laborant

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovački dr Neven
Docent

Auditorne vežbe